Il-Ħadd 10 ta’ Frar 2019 – Solennita’ tan-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl fi Gżiritna

            

 1. Fl-okkażjoni tal-100 sena mit-twelid ta’ Dun Edgar Vella nhar il-Ħamis 14 ta’ Frar, din il-ġimgħa se issir ġimgħa ta’attivitajiet. Għalhekk nhar it-Tnejn ser issir quddiesa għat–tfal fil-5.30 pm li fiha jkun hawn mima u slides fuq il-ħajja ta’ Dun Edgar u l-istorja tal-bidu tal-parroċċa.  Fis-6.30 pm jingħad ir-rużarju.
 • Nhar it-Tlieta il-quddiesa tas-6.30 pm se tkun animata miż-żgħażagħ tal-mixja neo katekumenali. Wara l-quddiesa nkomplu bit-talba ta’ l-Għasar u barka sagramentali.
 • Nhar il-Ħamis huwa proprju l-100 anniversarju mit-twelid ta’ Dun Edgar Vella. Fis-6.30 pm ser jkollna quddiesa solenni
  mmexxija  minn Mons. Vigarju, l-Eċċ. Tiegħu Mons. Joseph Galea Curmi, bis-sehem tal-Kor Parrokkjali. Tkun ħaġa sabiħa jekk f’dan il-jum ningħaqdu flimkien għat-talb għal dan il-benefattur tal-Knisja tagħna.
 • IL-Ġimgħa se jkun hawn adorazzjoni wara l-quddiesa tas-6.30 pm għall-vokazzjonijiet.

Il-Ħadd 3 ta’ Frar – Ir-Raba’ Ħadd matul is-Sena Ċ

v

 1. Nhar il-Ħamis wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jkun hawn l-adorazzjoni Ewkaristika.
 2. Nhar il-Ħadd hija l-Festa ta’ Missierna San Pawl.  Fil-quddiesa tad-9.30 am se jkunu mistiedna dawk li jisimhom għal San Pawl .
 3. Fl-14 ta’ Frar jaħbat il-100 sena mit-twelid ta’ Dun Edgar Vella. Għaldaqstant it-Tnejn 11 ta’ Frar ser issir quddiesa apposta għat-tfal. F’din il-quddiesa ser ikollna mima żgħira fuq il-ħajja ta’ Dun Edgar.  Dawk it-tfal li jixtiequ jieħdu sehem f’din il-mima jiġu nhar is-Sibt 9 ta’ Frar fl-10.30 am fil-Knisja Parrokkjali. Nispiċċaw għall-ħabta ta’ 11.30 am. It-tfal li jiġu jingħataw xi ħaġa tajba x’jieħdu magħhom.
 4. Bdew jintlaqgħu applikazzjonijiet għad-dħul fl-iskejjel tal-Knisja  minn skejjel tal-gvern u indipendenti. Informazzjoni dettaljata tinkiseb minn fuq il-website tal-kurja.
 5. Nitolbu għall-erwieħ ta’  Joseph Ferro’ u Maria Dalli li mietu matul din il-ġimgħa.  Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Il-Ħadd 27 ta’ Jannar 2019 – It-Tielet Ħadd matul is-Sena C


 1. Nhar il-Ġimgħa hija l-ewwel Ġimgħa tax-xahar, jkollna Adorazzjoni Ewkaristika wara l-quddiesa tas-6.30 pm
 2. Nhar is-Sibt niċċelebraw il-festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej (il-Kandlora). Fit-8.15 am ikollna quddiesa biċ-ċerimonja tat-tberik tax-xemgħa .
 3. Nhar l-Erbgħa 6 ta’ Frar se ssir ħarġa għall-Knisja Santa Marija tal-Anġli Baħar ic-Ċagħaq, organizzata mis-Social Club tal-anzjani.  Biljetti mingħand il-helpers.
 4. Navżaw li mal-ħarġa tal-Flimkien ta’ Frar qed inqassmu envelop sabiex nibdew nilqgħu d-donazzjonijiet għall-Festa ta’ din is-sena; fih issibu r-rendikont finanzjarju tal-Festa li għaddiet. Napprezzaw ħafna l-ġenerożita’ tagħkom.
 5. Nhar il-Ħadd huwa l-Ewwel Ħadd tax-xahar, ikollna il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-Knisja.

Il-Ħadd 30 ta’ Settembru 2018 – Is-Sitta u Għoxrin Ħadd matul is-Sena B

1. Ix-xahar t’ Ottubru huwa ix-xahar dedikat lill-Madonna tar-Rużarju. Matul il-ġimgħa minn għada t-Tnejn ir-rużarju jibda jingħad darbtejn kuljum: wara l-quddiesa tas-7.15 am u wara l-quddiesa tas-6.30 pm għal matul ix-xahar ta’ Ottubru.

2. Nhar l-Erbgħa se ssir l-ewwel laqgħa tas-Social Club tal-Anzjani wara l-quddiesa tat-8.15 am.

3. Nhar il-Ħamis fil-quddiesa tas-6.30 pm nagħtu bidu għal sena oħra ta’ ħidma pastorali. Inħeġġu speċjalment lil membri tal-Kummissjonijiet u għaqdiet tal-parroċċa u lajċi impenjati biex jattendu, biex flimkien nitolbu l-barka ta’ Alla fuq il-ħidma pastorali li se nwettqu matul din is-sena. Wara se jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali fis-Sala Dun Manwel. Ir-rużarju se jingħad fis-6.00 pm.

4. Nhar il- Ġimgħa il-Caritas se torganizza quddiesa għall-anzjani fil-knisja Parrokkjali tal-Mosta. Iċ-Ċentru ta’ l-anzjani tal-parroċċa se jorganizzaw trasport għal din il-quddiesa u wara ssir attivita’ soċjali. Nitilqu minn fejn il-knisja fid-8.30 am.

5. Nhar il-Ġimgħa hija wkoll il-Festa ta’ Santa Faustina, ir-rużarju se jingħad fis-6.00 pm. Wara l-quddiesa se ssir adorazzjoni animata mill-Grupp tal-Ħniena Divina.

6. Minn din il-ġimgħa se jibda jsir il-ġbir tal-preserves għall-bazaar tal-parroċċa li se jsir fl-aħħar ta’ Ottubru. Nirringrazzjawkom tal-kooperazzjoni tagħkom.

7. Il-Ġabra għall-Art Imqaddsa ammontat għal € 735. Nirringrazzjaw lil kulħadd.

8. Bħalissa qed jinħass nuqqas ta’ volontiera għat-tindif tal-knisja. Infakkru li t-tindif isir il-Ġimgha fid-9.00 am u napprezzaw ħafna jekk hawn min jista joffri xi ftit tal-ħin fil-ġimgħa.

9. Nitolbu għal ruħ Alfred Borg li miet matul din il-ġimgħa. Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

10 Matul din is-sena sa Marzu li ġej il-Papa nieda sena tal-Ġublew ta’ San Alwigi Gonzaga f’għeluq l-450 sena mit-twelid tiegħu, fejn f’Malta tista’ tintrebaħ l-Indulgenza Plenarja fil-Kappella tal-Kulleġġ ta’ San Alwiġi, Birkirkara, fil-Knisja ta’ Sarria, Floriana u l-Knisja Parrokkjali ta’ Ħal-Lija.

Il-Ħadd 9 ta’ Settembru 2018 – It-Tlieta u Għoxrin Ħadd matul is-Sena B

 1. Nhar it-Tnejn fis-7:00 pm fiċ-Ċentru Soċjali tal-Irġiel ikun hawn laqgħa għal kulħadd minn ko-operatur tal-Museum.
 2. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-Adorazzjoni Ewkaristika wara l-quddiesa ta’ filgħaxija mmexxija mill-Grupp tal-Ħniena Divina.
 3. Nhar is-Sibt u l-Ħadd li ġej 15 u 16 ta’ Settembru ser tiġi ċċelebrata ġurnata ta’ talb u ta’ għajnuna għall-Art Imqaddsa.  Nitolbu lil Alla biex idawwal l-imħuħ u jmexxi l-qlub tal-bnedmin biex ikun hemm il-paċi fl-Art Imqaddsa.  Il-ġabra tal-weekend li ġej tkun għall-Art Imqaddsa. Bl-Offerta tagħna nkunu qed ngħinu biex jinżammu miftuħa postijiet u ħidmiet reliġjużi u wkoll inkunu ta’ għajnuna għal dawn ħutna li jgħixu fl-Art Imqaddsa.
 4. Din il-ġimgħa se nitolbu għall-familji li joqgħodu fi Triq Oscar Zammit.
 5. Nhar is-Sibt ser isir talb għall-qdusija tal-kleru fil-knisja parrokkjali ta’ Santa Venera fid-9:00 pm. Ikollna trasport li jitlaq fit-8:15 pm.
 6. Minn nhar l-Erbgħa se jerġa’ jibda jiltaqgħu l-Kor Parrokkjali.  Nixtiequ nistiednu kemm irġiel u kemm nisa biex jidħlu fil-Kor.  Il-Kor jiltaqa’ kull nhar ta’ Erbgħa għar-rehearsals u dawk li huma interessati jagħtu servizz lill-parroċċa jistgħu jibdew minn nhar l-Erbgħa li ġejjin.

Il-Ħadd 19 t’Awwissu 2018 – L-Għoxrin Ħadd matul is-Sena B

 1. Nhar il-Ħamis ikun hawn Adorazzjoni Ewkaristika wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.
 2. Din il-ġimgħa se nitolbu għall-familji li joqgħodu fi Triq Misraħ il-Barrieri.
 3. Nhar it-tlieta 28 t’Awwissu fis-1,30 pm ser issir ħarġa għal Birżebbugia.  Biljetti mingħand il-helpers.
 4. Wasal “Kliem il-Ħajja” ta’ Settembru – Diċembru. Id-distributuri huma mitluba li jiġu għalihom l-Uffiċċju parrokkjali fil-ħinijiet tal-uffiċċju.
 5. Nitolbu għal ruħ Jane Mizzi li mietet matul din il-ġimgħa. Agħtiha O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Il-Ħadd 5 t’Awwissu – It-Tmintax-il Ħadd matul is-sena B

1. Nhar it-Tnejn, fis-7.00 p.m., fiċ-Ċentru Soċjali ta’ l-Irġiel, ikun hawn il-laqgħa għal kulħadd minn koperatur tal-Museum.

2. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-Adorazzjoni immexxija mill-Grupp tal-Ħniena Divina wara l-quddiesa tas-6.30 pm.

3. Nhar is-Sibt ser isir talb għall-qdusija tal-kleru fil-knisja San Franġisk, Birkirkara fid-9.00 pm. Ikollna it-trasport li jitlaq fit-8.15 pm.

4. Din il-ġimgħa se nitolbu għall-familji li joqgħodu fi Triq Manwel Magri.

5. Nhar it-Tlieta 14 ta’ Awwissu se ssir ħarġa għall-Birżebbuġia. Biljetti mingħand il-helpers.

6. Nitolbu għar-ruħ Rosario Demanuele li miet matul din il-ġimgħa. Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Il-Ħadd 29 ta’ Lulju 2018 – Is-Sbagħtax-il Ħadd matul is-sena B

1. Nhar il-Ġimgħa hija l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar ikollna Adorazzjoni Ewkaristika wara l-quddiesa tas-6.30pm.

2. Nhar is-Sibt li ġej ser issir l-ordinazzjoni episkopali tal-Isqof Awżiljarju l-ġdid ta’ Malta, Mons. Joseph Galea-Curmi, fil-Katidral tal-Imdina. Il-Quddiesa tibda’ fis-7:00 pm u ser titmexxa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Lejlet l-ordinazzjoni, fis-7:30 pm, ser issir velja ta’ talb fil-knisja parrokkjali ta’ San Ġużepp Ħaddiem, Birkirkara. Kulħadd hu mistieden għal dawn iż-żewġ okkażjonijiet u kulħadd hu mħeġġeġ biex jitlob għal Mons. Galea-Curmi biex il-Mulej ikun l-għajnuna u l-qawwa tiegħu f’din ir-responsabbiltà ġdida fdata lilu mill-Papa Franġisku. Għall-ordinazzjoni se jiġi organizzat trasport minn quddiem il-Knisja fis-6:00 pm. Min hu interessat jagħti, ismu fl-uffiċċju parrokkjali jew fis-sagristija.

3. Nhar il-Ħadd li ġej huwa l-Ewwel Ħadd tax-xahar u se nagħmlu ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-Knisja.

4. Nhar it-Tlieta se ssir ħarġa għall-Birżebbuġia. Biljetti mingħand il-helpers.

Il-Ħadd 22 ta’ Lulju 2018 Is-Sittax-il Ħadd matul is-Sena B

1. Nhar il-Ħamis ikollna Adorazzjoni Ewkaristika wara il-quddiesa tas-6.30 pm.

2. Nhar it-Tlieta 31 ta’ Lulju se ssir ħarġa għall-Birżebbuġia. Biljetti mingħand il-helpers.

3. Nixtiequ ninfurmawkom illi l-proġett tal-Membrane tas-saqaf tal-Knisja Parrokkjali ġie jiswa’ €6,420. Napprezzaw ħafna kull kontribuzzjoni għal dan il-proġett.

4. Dawn il-jiem mietu Godwin Felice u Christopher Cutajar mill-parroċċa taghna. Agħtihom, O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.