Quddiesa tal-Jum

QARI I
Imtlew ilkoll bl-Ispirtu s-Santu.
Atti 2:1-11

Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli

Meta wasal jum Għid il-Ħamsin, huma kienu lkoll flimkien f’post wieħed. F’daqqa waħda ġie mis-sema ħoss bħal ta’ riħ qawwi, u mela d-dar kollha fejn kienu qegħdin. U dehrulhom ilsna qishom tan-nar, li tqassmu u qagħdu fuq kull wieħed minnhom. Imtlew ilkoll bl-Ispirtu s-Santu u bdew jitkellmu b’ilsna oħra, skont ma l-Ispirtu kien jagħtihom li jitkellmu.

F’Ġerusalemm kien hemm xi Lhud, nies twajba minn kull nazzjon li hawn taħt is-sema. Malli nstama’ dan il-ħoss, inġabret kotra kbira, ilkoll imħawdin għax kull wieħed minnhom kien jismagħhom jitkellmu bl-ilsien tiegħu. Mibluhin u mistagħġbin, bdew jgħidu: “Dawn li qegħdin jitkellmu mhumiex ilkoll mill-Galilija? Mela kif kull wieħed minna qiegħed jismagħhom jitkellmu bi lsien art twelidu? Partin, Medin u Għelamin, nies mill-Mesopotamja, mil-Lhudija, mill-Kappadoċja, minn Pontu, mill-Asja, mill-Friġja, mill-Pamfilja, mill-Eġittu, mill-inħawi tal-Libja madwar Ċireni, nies li ġew minn Ruma, kemm Lhud u kemm prosèliti, oħrajn minn Kreta u Għarab, aħna lkoll qegħdin nisimgħuhom ixandru bl-ilsna tagħna l-għeġubijiet ta’ Alla!”.

Il-Kelma tal-Mulej.
℟. Irroddu ħajr lil Alla.

SALM RESPONSORJALI
Salm 103(104):1ab,24aċ,29bċ-30,31,34

℟. (30): Ibgħat l-Ispirtu tiegħek, Mulej, u ġedded il-wiċċ tal-art.
jew
℟. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.

Bierek ruħ tiegħi, lill-Mulej!
Mulej, Alla tiegħi, inti kbir bil-bosta!
Kemm huma kotrana l-għemejjel tiegħek, Mulej!
Mimlija l-art bil-ħlejjaq tiegħek. ℟.

Jekk teħdilhom nifishom, imutu,
u lejn it-trab jerġgħu jmorru.
Malli tibgħat in-nifs tiegħek, jinħolqu,
u inti ġġedded il-wiċċ tal-art. ℟.

Jibqa’ sebħ il-Mulej għal dejjem!
Jifraħ il-Mulej bl-għemejjel tiegħu!
Ħa togħġbu l-għanja tiegħi,
għax jiena fil-Mulej l-hena tiegħi. ℟.

QARI II
Ilkoll tgħammidna fi Spirtu wieħed biex nagħmlu ġisem wieħed.
1 Kor 12:3b-7,12-13

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Korintin

Ħuti, ħadd ma jista’ jgħid: “Ġesù hu l-Mulej!”, jekk mhux imqanqal mill-Ispirtu s-Santu. Hemm imbagħad diversi doni, imma l-istess wieħed hu l-Ispirtu; hemm diversi ministeri, imma l-istess wieħed hu l-Mulej; hemm diversi ħidmiet, imma l-istess Alla, li jaħdem kollox f’kulħadd. Lil kull wieħed tingħata r-rivelazzjoni tal-Ispirtu għall-ġid ta’ kulħadd. Bħalma l-ġisem hu wieħed u fih ħafna membri, u l-membri kollha tal-ġisem, għad li huma ħafna, jagħmlu ġisem wieħed, hekk ukoll Kristu. Għax aħna wkoll, ilkoll tgħammidna fi Spirtu wieħed biex nagħmlu ġisem wieħed, sew Lhud sew Griegi, sew ilsiera sew ħielsa, u lkoll xrobna minn Spirtu wieħed.

Il-Kelma tal-Mulej.
℟. Irroddu ħajr lil Alla.

SEKWENZA

Spirtu s-Santu, ejja fina,
raġġ ta’ dawl qaddis agħtina,
xerrdu f’ruħna mis-smewwiet.

O Missier il-foqra tiegħek,
inti ġġib id-doni miegħek,
tagħni b’dawlek qalb l-ulied.

Inti l-aqwa faraġ tagħna,
fik kull hena xħin tkun magħna,
tħossok fewġa ħelwa r-ruħ.

Fl-għaja, lejn is-serħ twassalna;
jekk imħeġġa wisq, trażżanna;
mill-għajnejn tixxotta d-dmugħ.

O dawl hieni ta’ qdusija,
nitolbuk li bik mimlija
tkun il-qalb ta’ kull fidil.

Mingħajr dawlek li jmexxina
ebda ħajr ma jkun hemm fina,
ebda safa fil-għemil.

Naddaf kull fejn hemm it-tbajja’,
fejn hemm nixfa reġġa’ l-ħajja,
lill-miġruħ agħtih fejqan.

Rattab fina l-ebusija,
agħti lill-berdin bżulija,
għin fit-triq lil min beżgħan.

Agħti s-seba’ doni tiegħek
lil min jimxi fidil miegħek
u li fik jistrieħ kull ħin.

Agħti ’l kull virtù sabiħa
ħlas ta’ salvazzjoni sħiħa,
agħti l-ġenna lit-tajbin.
Amen. Hallelujah.

Veni, Sancte Spiritus,
et emitte caelitus
lucis tuae radium.

Veni, pater pauperum,
veni, dator munerum
veni, lumen cordium.

Consolator optime,
dulcis hospes animae,
dulce refrigerium.

In labore requies,
in aestu temperies
in fletu solacium.

O lux beatissima,
reple cordis intima
tuorum fidelium.

Sine tuo numine,
nihil est in homine,
nihil est innoxium.

Lava quod est sordidum,
riga quod est aridum,
sana quod est saucium.

Flecte quod est rigidum,
fove quod est frigidum,
rege quod est devium.

Da tuis fidelibus,
in te confidentibus,
sacrum septenarium.

Da virtutis meritum,
da salutis exitum,
da perenne gaudium,
Amen. Alleluia.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU

Hallelujah. ℟. Hallelujah.
Ejja, Spirtu s-Santu,
imla l-qlub tal-fidili tiegħek
u kebbes fihom in-nar ta’ mħabbtek.
℟. Hallelujah.

EVANĠELJU
Ħudu l-Ispirtu s-Santu.
Ġw 20:19-23

Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann

Dak il-Ħadd filgħaxija, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżżgħa mil-Lhud, bil-bibien magħluqa, ġie Ġesù u qagħad f’nofshom; u qalilhom: “Is-sliem għalikom!”. Kif qal hekk, uriehom idejh u ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw lill-Mulej. Imbagħad Ġesù tenna jgħidilhom: “Is-sliem għalikom! Kif il-Missier bagħat lili, hekk jien nibgħat lilkom”. Kif qal hekk, nefaħ fuqhom u qalilhom: “Ħudu l-Ispirtu s-Santu. Dawk li taħfrulhom dnubiethom ikunu maħfura, u dawk li żżommuhomlhom ikunu miżmuma”.

Il-Kelma tal-Mulej.
℟. It-tifħir lilek, Kristu.QARI I
Omm il-ħajjin kollha.
Ġen 3:9-15,20

Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi

F’dak iż-żmien, wara li Adam kiel mis-siġra, il-Mulej Alla sejjaħlu u staqsieh: “Fejn int?”. U dak wieġeb: “Smajt ħossok fil-ġnien u bżajt għax jien għarwien, u nħbejt”. U staqsieh: “Min qallek li int għarwien? Jaqaw kilt mis-siġra li jien ordnajtlek biex ma tikolx minnha?”. U wieġeb Adam: “Il-mara li inti tajtni miegħi, hi tatni mis-siġra, u jiena kilt”.

U l-Mulej Alla qal lill-mara: “X’inhu dan li għamilt?”. U l-mara wieġbet: “Is-serp qarraq bija, u jiena kilt”.

U l-Mulej Alla qal lis-serp: “Talli għamilt dan, misħut int fost il-bhejjem kollha u fost l-annimali selvaġġi. Għal żaqqek titkaxkar, u t-trab tal-art tiekol il-jiem kollha ta’ ħajtek. U jien inqajjem mibegħda bejnek u bejn il-mara, bejn in-nisel tiegħek u n-nisel tagħha, u hu jisħaqlek rasek u int tisħaqlu għarqubu”.

U Adam semma lil martu Eva għax kienet omm il-ħajjin kollha.

Il-Kelma tal-Mulej.
℟. Irroddu ħajr lil Alla.

Jew

QARI I
Kienu jżommu sħiħ fit-talb, flimkien ma’ Marija, Omm Ġesù.
Atti 1:12-14

Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli

Wara li Ġesù tela s-sema l-Appostli reġgħu lura lejn Ġerusalemm mill-għolja msejħa taż-Żebbuġ, li hi ’l bogħod mill-belt daqs il-mixja tas-Sibt. Xħin daħlu l-belt, telgħu fil-kamra ta’ fuq tad-dar fejn kienu joqogħdu. Kienu: Pietru u Ġwanni, Ġakbu u Indrì, Filippu u Tumas, Bartilmew u Mattew, Ġakbu bin Alfew, u Xmun jgħidulu l-Imħeġġeġ, u Ġuda bin Ġakbu.

U, magħqudin qalb waħda, kienu jitolbu flimkien, ma’ xi nisa u ma’ Marija, omm Ġesù, u ma’ ħutu.

Il-Kelma tal-Mulej.
℟. Irroddu ħajr lil Alla.

SALM RESPONSORJALI
Salm 86(87):1-2,3,5,6-7

℟. (3) Ħwejjeġ sbieħ jingħadu dwarek, o Belt ta’ Alla!

Il-Mulej bena lil Sijon fuq l-għoljiet imqaddsa;
hu jħobb il-bibien tagħha
aktar mill-għamajjar kollha ta’ Ġakobb. ℟.

O belt ta’ Alla, ħwejjeġ sbieħ hu jgħid fuqek.
U dwar Sijon jingħad:
“Ilkoll, il-wieħed u l-ieħor, twieldu fiha!
U Alla l-Għoli nnifsu jwettaqha f’postha”. ℟.

Jikteb il-Mulej fil-ktieb tal-popli:
“Dan twieled hemm!”.
U jgħannu, huma u jiżfnu,
dawk kollha li jgħammru fik. ℟.

AKKLAMAZZJONI GĦALL-EVANĠELJU

Hallelujah. ℟. Hallelujah.
O Verġni hienja, li nissilt lill-Mulej;
o Omm imbierka tal-Knisja,
li tqawwi fina l-ispirtu tal-Iben tiegħek, Ġesù Kristu.
℟. Hallelujah.

EVANĠELJU
“Hawn hu Ibnek; hemm hi ommok”.
Ġw 19:25-34

Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann

F’dak iż-żmien, kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta’ Ġesù ommu, oħt ommu, Marija ta’ Kleofa, u Marija ta’ Magdala.

Mela kif Ġesù lemaħ lil ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf ħdejha, qal lil ommu: “Mara, hawn hu ibnek”. Imbagħad qal lid-dixxiplu: “Hawn hi ommok”. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħadha għandu.

Wara dan, Ġesù, billi issa kien jaf li kollox kien mitmum, biex isseħħ l-Iskrittura qal: “Għandi l-għatx!”. Kien hemm bieqja mimlija bil-ħall; huma xarrbu sponża bil-ħall, waħħluha ma’ qasba tal-issopu, u ressquhielu lejn ħalqu. Kif Ġesù ħa l-ħall, qal: “Kollox hu mitmum!”. Imbagħad mejjel rasu u radd ruħu.

Billi kien Jum it-Tħejjija tal-Għid, il-Lhud ma ridux li f’jum is-Sibt l-iġsma jibqgħu fuq is-salib, għax dak is-Sibt kien jum solenni għalihom. Talbu mela lil Pilatu biex jiksrulhom riġlejhom u jneħħu l-iġsma.

Għalhekk ġew is-suldati u kisru r-riġlejn tal-ewwel u tat-tieni wieħed li kienu msallbin miegħu. Iżda meta waslu għal Ġesù, billi raw li kien ġa mejjet, ma kisrulux riġlejh. Madankollu, wieħed mis-suldati nifidlu ġenbu b’lanza, u minnufih ħareġ demm u ilma.

Il-Kelma tal-Mulej.
℟. Tifħir lilek, Kristu.It-Tlieta

Qari I
Min iħares il-kmandamenti jagħmel sagrifiċċju tas-sliem.
Sir 35, 1-15 (gr. 1-12)

Qari mill-Ktieb ta’ Bin Sirak
Min iħares il-Liġi jkun qed jagħmel kotra ta’ offerti,
min iħares il-kmandamenti jagħmel sagrifiċċju tas-sliem.

Min ipatti l-ħniena għall-ħniena jkun qed iressaq offerta tal-qmuħ
u min jagħmel karità jkun qed joffri sagrifiċċju ta’ tifħir.

Jogħġob lill-Mulej min iżomm ’il bogħod mill-ħażen
u jħallas għal dnubietu min jibqa’ ’l bogħod mill-inġustizzja.

Tidhirx quddiem il-Mulej b’idek vojta;
dan kollu għandu jsir minħabba l-kmandament.

L-offerta tal-ġust tikkonsagra l-artal biż-żejt,
u l-fwieħa tagħha titla’ quddiem l-Għoli.

Is-sagrifiċċju tal-ġust jilqgħu l-Mulej,
u t-tifkira tiegħu ma tintesiex.

Agħti ġieħ lill-Mulej b’idejk miftuħa,
u toffrix bit-tqanċiċ mill-bikri.

Kull għotja tiegħek agħtiha bil-ferħ,
u agħti l-għexur tiegħek bil-qalb.

Agħti lill-Għoli skont ma tak hu,
b’qalb kbira skont ma ssib f’idejk.

Għax il-Mulej irodd lura,
u jħallsek seba’ darbiet aktar.

Tippruvax ixxaħħmu għax ma jilqax dak li toffrilu,
u sserraħx rasek fuq sagrifiċċju inġust,
għax il-Mulej hu mħallef, u ma jħarisx lejn l-uċuħ.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

Salm Responsorjali
Salm 49 (50), 5-6.7-8.14 u 23

R/. (23b): Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta’ Alla

“Iġimgħu ’l ħbiebi quddiemi,
li għamlu patt miegħi bis-sagrifiċċju”.
Iħabbru s-smewwiet il-ġustizzja tiegħu,
għaliex Alla nnifsu jagħmel il-ħaqq. R/.

“Isma’, poplu tiegħi, għax se nitkellem,
Iżrael, għax se nixhed kontrik!
Jiena Alla, Alla tiegħek!
Ma nċanfrekx għas-sagrifiċċji tiegħek;
il-vittmi tiegħek maħruqa huma dejjem quddiemi. R/.

Agħti ’l Alla sagrifiċċju ta’ radd il-ħajr,
u rodd lill-Għoli l-wegħdiet tiegħek.
Min iroddli sagrifiċċju ta’ radd il-ħajr, dan isebbaħni;
lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta’ Alla”. R/.

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju
ara Mt 11, 25

Hallelujah. R/. Hallelujah

Infaħħrek, Missier, Sid is-sema u l-art,
għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-Saltna wrejthom liċ-ċkejknin.

R/. Hallelujah

Evanġelju
F’din id-dinja stess tirċievu għal mitt darba iktar, flimkien ma’ persekuzzjonijiet, u l-ħajja ta’ dejjem fiż-żmien li ġej.
Mk 10, 28-31

Qari mill-Evanġelju skont San Mark
F’dak iż-żmien, qabeż Pietru u qal lil Ġesù: “Tajjeb! Aħna ħallejna kollox u ġejna warajk”. Qallu Ġesù: “Tassew ngħidilkom, li fost dawk kollha li minħabba fija u l-Evanġelju jħallu lil darhom jew lil ħuthom jew lil ommhom jew lil missierhom jew lil uliedhom jew l-għelieqi tagħhom, ma hemm ħadd fosthom li minn issa, f’din id-dinja stess, ma jirċevix, għal mitt darba iktar, djar, aħwa, subien u bniet, ommijiet, ulied u għelieqi flimkien ma’ persekuzzjonijiet, u l-ħajja ta’ dejjem fiż-żmien li ġej. U ħafna li huma tal-ewwel jiġu l-aħħar, u tal-aħħar jiġu l-ewwel”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

Shopping Basket