Avviżi – Il-Ħadd 7 t’April 2024

It-Tieni Ħadd tal-Għid – Festa tal-Ħniena Divina

 Sena Liturġika B

54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta

Tel: 21232643

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

 1.  Infakkrukom li llum, hija l-festa tal-Ħniena Divina. Festa li riedna niċċelebrawha Ġesu’ nnifsu. Għalhekk fil-5.30 pm ikollna Adorazzjoni Ewkaristika. Fis-6.30 pm niċċelebraw il-quddiesa.

 2. Din il-ġimgħa nkomplu bit-tberik:

  It-Tnejn: Triq Mimosa

  It-Tlieta: Triq Misraħ il-Barrieri, Triq il-Kunzar, Triq Santa Venera, Triq is-Snajja, Triq Roger Debattista

  L- Erbgħa: Triq Oscar Zammit, Triq Ġwann Mamo

  Il-Ħamis: Triq Mons. Depiro, Triq it-Tramm

 3. Nhar l-Erbgħa ser isir laqgħa taċ-ċentru tal-anzjani fid-8.45 am fis-sala Dun Manwel.

 4. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-adorazzjoni wara il-quddiesa tas-6.30 pm

 5. Nhar il-Ġimgħa 19 ta’ April se ssir ftira night fis-sala parrokkjali u t-Tlieta 23 ta’ April ser isir coffee morning. Biljetti mingħand il-helpers.

 6. Nhar is-Sibt u l-Ħadd li ġej se niċċelebraw jum il-Karita’. Għalhekk fil-quddies tas-Sibt 13 t’April u l-Ħadd 14 t’April, il-ġbir se jmur biex ngħinu l-opri ta’ Karita’ fi ħdan il-Knisja.

 7. Nitolbu għal ruħ Guido Vassallo li miet matul din il-ġimgħa. Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Avviżi – Il-Ħadd 31 ta’ Marzu 2024

L-Għid il-Kbir

 Sena Liturġika B

54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta

Tel: 21232643

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

 1. Nhar it-Tnejn fil-quddiesa ta’ filgħaxija se jkollna magħna residenti ta’ Dar il-Wens biex jieħdu l-figolli li ġibtu intom. Nirringrazzjawkom tal-ġenerożita tagħkom.

 2. Minn nhar it- Tlieta se jibda it-tberik tal-Familji. Qed jitqassam fuljett bid-dati kollha u t-toroq tat-tberik. Miegħu se jkun hemm bookmark bid-data ta’ meta jmissha it-triq tiegħek. Min jixtieq ibierek, dak in-nhar li jkun imiss it-triq tiegħek, waħħal din il-bookmark mal-bieb ta’ barra biex inkunu nafu li rridu nħabbtulek. Fejn ma narawx il-bookmark ifisser li dak li jkun ma jixtieqx ibierek. 

  It-Tlieta nbierek Triq Adelaide Cini, Triq Barth u Triq Lunzjata.

  L- Erbgħa Triq Liceo, Triq il-Fatati , Triq Wenzu Mallia

  Il-Ħamis Pjazza Kappillan Muscat, Triq il-kappillan Valletta.

 3. Nhar il-Ġimgħa hija l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar ikun hawn l-Adorazzjoni Ewkaristika wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.

 4. Nhar il-Ħadd, it-tieni Ħadd tal-Għid, hija l-festa tal-Ħniena Divina. Festa li riedna niċċelebrawha Ġesu’ innifsu. Għalhekk fil-5.30 pm ikollna Adorazzjoni Ewkaristika. Fis-6.30 pm niċċelebraw il-quddiesa.

 5. Nirringrazzja lil helpers kollha li matul dawn il-jiem taw il-ħin kollu li setgħu biex ikollna ċelebrazzjonijiet sbieh u dinjitużi li żgur ħallew il-frott ġewwa fina. Żgur li ma nistgħux nagħmlu dak li għamilna kieku ma jkunux huma li jagħtu l-ħin tagħhom. Grazzi mill-qalb f’isem il-komunita’ kollha. Grazzi.

 6.  Nitolbu għal ruħ Maria Dolores Mizzi u Margaret Gatt li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

 7. Bħal snin oħra, is-Segretarjat Assistenaza Soċjali tal-Azzjoni Kattolika se jorganizza ĠIMGĦA TA’ SAGRIFIĊĊJU minn nhar il-Ġimgħa tad-Duluri sal-Ġimgħa l-Kbira, jiġifieri bejn il-22 u 29 ta’ Marzu. Għal dan l-iskop, matul dawn id-dati se titqiegħed kaxxa bil-kitba ‘Ġimgħa ta’ Sagrifiċċju’ biex nitfgħu fiha l-offerti tagħna. Dawn se jmorru sabiex issir ħidma ta’ karita’ ma’ familji u persuni li jeħtieġu diversi forom ta’ għajnuna.

 8. Bħal kull sena se niġbru il-figolli li se jingħataw lill-persuni b’diżabilita’ tal-parroċċa u f’Dar il-Wens, f’quddiesa li ssir l-għada tal-Għid, jiġifieri it-Tnejn 1 t’April fis-6.30 pm.

 9. Nitolbu għal ruħ Salvu Buhagiar li miet matul din il-ġimħha. Agħtih O Mulej il-Mistrieħ ta’ dejjem.

Avviżi – Il-Ħadd 17 ta’ Marzu 2024

Il-Ħames Ħadd tar-Randan

 Sena Liturġika B

54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta

Tel: 21232643

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

 1. Nhar it-Tlieta, festa pubblika ta’ San Ġużepp, se nagħmlu ħin ta’ irtir għal kulħadd. Stedina speċjali għal- lajċi mpenjati tal-Parroċċa. Niltaqgħu fl-4.00 pm fil-Katekumenju fejn se nibdew b’mument ta’ talb, kelmtejn minn Mons. Hector Scerri u nagħlqu bil-quddiesa li għaliha nistieden lil dawk li jisimhom għal San Ġużepp. Dak in-nhar il-quddiesa ta’ filgħaxija ma ssirx fil-Knisja imma fil-Katekumenju stess.

 2. Nhar l-Erbgħa ser isir laqgħa taċ-ċentru ta’ l-anzjani fid-8.45 am. il-laqgħa ser isir fiċ-ċentru ta’ l-irġiel.

 3. Nhar il-Ħamis 21 ta’ Marzu fis-6:00 pm ser issir ċelebrazzjoni penitenzjali bil-Qrar immexxija mill-Mixja Neokatekumenali. Dak in-nhar ma jkunx hemm Quddiesa tas-6:30 pm. Il-Qrar jibqa’ anki wara s-7:00 pm għall-benefiċċju tal-ħaddiema li jkunu xogħol.

 4.  Dakinhar ukoll fis-7:30 pm: tiftaħ il-wirja ta’ vari fil-librerija u oħra bi platti tal-melħ u l-għaġin fis-sala Dun Manwel, imtellgħa mill-Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni Ħamrun. Biex jiftaħ din il-wirja se jkun hawn magħna l-Isqof Emeritu Mons. Pawlu Cremona OP. Għalhekk nilqgħuh bil-ferħ fostna. Il-wirja se tibqa miftuħa sal-Ġimgħa I-Kbira filgħodu. 

 5. Nhar il-Ġimgħa festa għażiża tad-Duluri. Quddies: 6:15 am, 7:15 am, fid-9 am bis-sehem tat-tfal ta’ l-iskola ; fl-12:00 pm (għaliha mistednin speċjalment dawk li jaħdmu fl-akkwata tal-Parroċċa tagħna) u fil-5:30 pm. Ikun hemm quddiesa oħra wara l-Purċissjoni. Il-Purċissjoni tgħaddi mit-toroq: Manwel Magri, Joe Sciberras, Alexander, Nuzzo, Duluri, Fatati, Kapp. Muscat, Kapp. Mifsud.

 6. Nhar Il-Ħadd festa ta’ Ħadd il-Palm fid-9.00 am isir ir-rit tat-tberik tal-friegħi tal-Palm u taż-Żebbuġ fil-bitħa tas-Sorijiet tal-Eġittu. Għalhekk niltaqgħu hemm u mhux fil-Knisja, biex niġu Purċissjoni sal-Knisja fejn niċċelebraw il-quddiesa tad-daħla ta’ Ġesu’ ġewwa Ġerusalemm. Din hija l-bidu tal-Ġimgħa Mqaddsa, dak li preparajna ruħna għalih matul ir-Randan.
 7. Bħal snin oħra, is-Segretarjat Assistenaza Soċjali tal-Azzjoni Kattolika se jorganizza ĠIMGĦA TA’ SAGRIFIĊĊJU minn nhar il-Ġimgħa tad-Duluri sal-Ġimgħa l-Kbira, jiġifieri bejn il-22 u 29 ta’ Marzu. Għal dan l-iskop, matul dawn id-dati se titqiegħed kaxxa bil-kitba ‘Ġimgħa ta’ Sagrifiċċju’ biex nitfgħu fiha l-offerti tagħna. Dawn se jmorru sabiex issir ħidma ta’ karita’ ma’ familji u persuni li jeħtieġu diversi forom ta’ għajnuna.

 8. Bħal kull sena se niġbru il-figolli li se jingħataw lill-persuni b’diżabilita’ tal-parroċċa u f’Dar il-Wens, f’quddiesa li ssir l-għada tal-Għid, jiġifieri it-Tnejn 1 t’April fis-6.30 pm.

 9. Nitolbu għal ruħ Salvu Buhagiar li miet matul din il-ġimħha. Agħtih O Mulej il-Mistrieħ ta’ dejjem.

Avviżi – Il-Ħadd 10 ta’ Marzu 2024

Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan

 Sena Liturġika B

54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta

Tel: 21232643

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

 1. Nhar il -Ġimgħa, inkomplu bir-4 laqgħa tal-eżerċizzi fis-6.00 pm Via Crucis, 6.30 pm Quddiesa, wara jsir il-ħsieb minn membru tal-MUSEUM u nagħlqu bil-barka Sagramentali. Inħeġġeġ lil kulħadd biex tattendu għal dawn il-laqgħat sbieħ li jagħtuna kuraġġ fil-mixja tagħna wara l-Mulej.

 2. Bħal kull sena se niġbru il-figolli li se jingħataw lill-persuni b’diżabilita’ f’quddiesa li ssir l-għada ta’ l-Għid.

 3. Nhar l-Erbgħa se terġa’ ssir żjara lir-Redentur tal-Isla. Dan minħabba li kien hemm ħafna ma laħqux post biex jiġu magħna. Għalhekk min jixtieq, tħallux għall-aħħar. Fid-9.00 am se titlaq il-private minn quddiem il-Knisja. Fl-10.00 am ikun hemm quddiesa u wara ftit ħin ta’ adorazzjoni mis-superjur Joe Fenech. Min jixtieq jista’ jagħtina ismu fis-sagristija jew ikellem lil helpers .

 4.  Nhar il-Hamis see jkun hemm il-Grupp ta’ talb tal-Ħniena Divina fil-Kappella tal-Adorazzjoni fid-9.15 am.

 5. Nhar l-Erbgħa 13 ta’ Marzu se terġa’ ssir żjara lir-Redentur tal-Isla. Dan minħabba li kien hemm ħafna ma laħqux post biex jiġu magħna. Għalhekk min jixtieq, tħallux għal aħħar. Fid-9:00 am se titlaq il-private minn quddiem il-Knisja. Fl-10:00 am ikun hemm quddiesa u wara ftit ħin ta’ adorazzjoni mis-superjur Joe Fenech. Min jixtieq jista’ jagħtina ismu fis-sagristija jew ikellem lil helpers.

 6. Nhar il-Ħadd 17 ta’ Frar se jkollna pellegrinaġġ bil-Kurċifiss sabiħ li għandna fil-Parroċċa tagħna. Fil-5.00 pm tibda parata tas-suldati rumani mill-quarters tal-Iscouts lejn il-Knisja. Fil-5.30 pm tibda’ ħierġa l-purċissjoni mill-Knisja. Il-Purċissjoni se tkun akkumpanjata mit-talb u waqtiet minn daqq mill-Banda Immakulata Kuċizzjoni u mill-Iscouts. Għalhekk nistedinkom biex timxu magħna tul it-triq li mhux se tkun twila ħafna. Se ngħaddu minn dawn it-toroq: Manwel Magri, Ġuże’ Pace, Barth, Lord Byron, Franġiskani, Mons. De Piro u Kappillan Muscat. L-aħħar waqfa se tkun fi Pjazza Kappillan Muscat fejn se jkun hemm is-siġġijiet u nagħlqu b’mument qasir ta’ talb. F’dan il-pellegrinaġġ se jieħdu sehem madwar 100 personaġġ. Inħeġġeġ biex speċjalment minn fejn se jgħaddi l-Kurċifiss nixegħlu u nċejnu twieqi u gallariji.  IMPORTANTI TIFTAKRU LI MINĦABBA L-PELLEGRINAĠĠ, IL-ĦADD FILGĦAXIJA MA JKUNX HAWN QUDDIESA FIL-KNISJA, IMMA SE SSIR WAĦDA FIL-11.00 am.

 7. Nhar it-Tlieta 19 ta’ Marzu, tkun festa pubblika ta’ San Ġużepp, se nagħmlu ħin ta’ irtir għall-kulħadd. Stedina speċjali għall-operaturi pastorali tal-Parroċċa (gruppi, ministri tat-tqarbin, animaturi u letturi, kor ecc). Niltaqgħu fl-4.00 pm fil-Katekumenju fejn se nibdew b’mument ta’ talb, kelmtejn minn Mons. Hector Scerri u nagħlqu bil-quddiesa li għaliha nistieden lil dawk li jisimhom għal San Ġużepp. Dak in-nhar il-quddiesa ta’ filghaxija ma ssirx fil-Knisja imma fil-Katekumenju stess.

 8. Biex tiċċelebra il-45 anniversarju mit-twaqqif tagħha, l-Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni qed toffri ikla b’xejn lil persuni li joqogħdu weħidhom. Dan se jsir f’Jum l-Omm, Jum il-Missier u fil-Jum tal-festa titulari tagħna. Għalhekk min għandu xi qraba li jixtieq li f’dawn il-ġranet li semmejt, jirċievu d-dar ikla, jew dawk fostkom li jafu lil xi ħadd li jinsab waħdu/weħidha jew koppja anzjani, għandhom jiġbru formola mis-sagristija, jimliha u jġibha l-uffiċċju Parrokkjali. Dan hu mod sabiħ kif inferrħu lil dawk li jgħixu f’solitudni u wkoll biex iħossuhom parti mill-komunita’. Ta’ min ifaħħar din l-inizjattiva li ħadet l-Għaqda Mużikali tagħna.

 9.  Nitolbu għal ruħ Anthony Bugeja, Margaret Vella, Joseph Taliana, Maria Silick li mietu matul din il-ġimgħa . Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Avviżi – Il-Ħadd 3 ta’ Marzu 2024

It-Tielet Ħadd tar-Randan

– Sena Liturġika B

54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta

Tel: 21232643

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

 1. Nhar il-Ħamis se ssir FTIRA NIGHT bit-tombla b’risq il-festa. Nibdew 7:00 pm fis-Sala Parrokkjali. Biljetti mingħand il-helpers.

 2. Nhar il-Ġimgħa, inkomplu bit-3 laqgħa tal-eżerċizzi. Fis-6:00 pm Via Crucis, 6:30 pm Quddiesa, wara jsir il-ħsieb minn membru ta’ MUSEUM u nagħlqu bil-barka Sagramentali. Inħeġġeġ lil kulħadd biex tattendu għal dawn il-laqgħat sbieħ li jagħtuna kuraġġ fil-mixja tagħna wara l-Mulej.

 3. Nhar il-Ġimgħa 8 ta’ Marzu fl-4:14 pm se jkun hemm mixja minn bieb il-Belt sal-Knisja tal-Karmnu fejn issir adorazzjoni. Fis-6:30 pm imbagħad issir quddiesa. Din hija organizzata mill-Grupp tal-irgiel bil-parterċipazzjoni tal-Knejjes tal-Belt Valletta.

 4. Minn nhar it-Tnejn sal-Ġimgħa se jkun hemm kors ta’ eżerċizzi fil-Knisja ta’ San Franġisk fis-6:30 pm.

 5. Nhar l-Erbgħa 13 ta’ Marzu se terġa’ ssir żjara lir-Redentur tal-Isla. Dan minħabba li kien hemm ħafna ma laħqux post biex jiġu magħna. Għalhekk min jixtieq, tħallux għal aħħar. Fid-9:00 am se titlaq il-private minn quddiem il-Knisja. Fl-10:00 am ikun hemm quddiesa u wara ftit ħin ta’ adorazzjoni mis-superjur Joe Fenech. Min jixtieq jista’ jagħtina ismu fis-sagristija jew ikellem lil helpers.

 6. Biex tiċċelebra il-45 anniversarju mit-twaqqif tagħha, l-Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni qed toffri ikla b’xejn lil persuni li joqgħodu weħidhom. Dan se jsir f’Jum l-Omm, Jum il-Missier u fil-Jum tal-festa titulari tagħna. Għalhekk min għandu xi qraba li jixtieq li f’dawn il-ġranet li semmejt, jirċievu d-dar ikla, jew dawk fostkom li jafu lil xi ħadd li jinsab waħdu/weħidha jew koppja anzjani, għandhom jiġbru formola mis-sagristija, jimliha u jġibha l-uffiċċju Parrokkjali. Dan hu mod sabiħ kif inferrħu lil dawk li jgħixu f’solitudni u wkoll biex iħossuhom parti mill-komunita’. Ta’ min ifaħħar din l-inizjattiva li ħadet l-Għaqda Mużikali tagħna.

 7.  Il-Ħadd 10 ta’ Marzu, il-Kummissjoni Festa se torganizza Pasta Buffet fil-Euroclub Hotel. Aktar dettalji fin-notice board. Inħeġġiġkom biex nattendu, nieħdu gost u nkunu qed ngħinu l-Festa.

 8. Bħal kull sena se niġbru il-figolli li se jingħataw lill-persuni b’diżabilita’ f’quddiesa li ssir l-għada ta’ l-Għid.

 9. Nitolbu għal ruħ Josephine Zerafa u Gejtu Caruana li mietu matul din il-ġimgħa . Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Avviżi – Il-Ħadd 25 ta’ Frar 2024

It-Tieni Ħadd tar-Randan

– Sena Liturġika B

54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta

Tel: 21232643

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

 1. Nhar il -Ġimgħa, inkomplu bit-2 laqgħa tal-eżerċizzi  fis-6:00 pm Via Crucis, 6:30 pm Quddiesa, wara jsir il-ħsieb minn membru ta’ MUSEUM u nagħlqu bil-barka Sagramentali. Inħeġġeġ lil kulħadd biex tattendu għal dawn il-laqgħat sbieħ li jagħtuna kuraġġ fil-mixja tagħna wara l-Mulej.

 2. Biex tiċċelebra l-45 anniversarju mit-twaqqif tagħha, l-Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni qed toffri ikla b’xejn lil persuni li joqgħodu weħidhom. Dan se jsir f’Jum l-Omm, Jum il-Missier u fil-Jum tal-festa titulari tagħna.  Għalhekk min għandu xi qraba li jixtieq li f’dawn il-ġranet li semmejt, jirċievu d-dar ikla, jew dawk fostkom li jafu lil xi ħadd li jinsab waħdu/weħidha jew koppja anzjani, għandhom jiġbru formola mis-sagristija, jimliha u jġibha l-uffiċċju Parrokkjali.  Dan hu mod sabiħ kif inferrħu lil dawk li jgħixu f’solitudni u wkoll biex iħossuhom parti mill-komunita’.  Ta’ min ifaħħar din l-inizjattiva li ħadet l-Għaqda Mużikali tagħna.

 3. Nhar il-Ħamis 7 ta’ Marzu se ssir FTIRA NIGHT bit-tombla b’risq il-festa.  Nibdew 7:00 pm fis-Sala Parrokkjali. Biljett mingħand il-helpers.

 4.  Il-Ħadd 17 ta’ Marzu se jkollna il-Pellegrinaġġ mat-toroq tal-Parroċċa tagħna: Kristu fi Triqatna. Baqa’ xi postijiet għal żgħażagħ jew irġiel li jixtiequ jieħdu sehem.  Ejjew mhux biss napprezzaw dak li jsir fil-Parroċċa imma wkoll fejn nistgħu nieħdu sehem biex okkażjonijiet bħal dawn jissaħħu u jħallu l-ġid.  Iġbru applikazzjoni mis-Sagristija.

 5. Nhar il-Ħadd li ġej huwa l-ewwel Ħadd tax-xahar u għalhekk il-ġabra tkun għall-bżonnijiet tal-Knisja tagħna.

 6. Nitolbu għal ruħ Giovanna Abela  li mietet matul din il-ġimgħa. Agħtiha O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Avviżi – Il-Ħadd 18 ta’ Frar 2024

L-Ewwel Ħadd tar-Randan

– Sena Liturġika B

54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta

Tel: 21232643

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

 1. Infakkrukom li matul ir-Randan, kull nhar ta’ Tlieta, il-Ġimgħa u l-Ħadd nitolbu l-Via Crucis fis-6:00 pm. Fil-ġranet l-oħra jingħad ir-rużarju.

 2. Din is-sena, l-Eżerċizzi tar-Randan se jsiru bħas-sena l-oħra , KULL NHAR TA’ ĠIMGĦA  matul ir-Randan,  fis-6:00 pm Via Sagra, 6:30 pm Quddiesa, wara jsir il-ħsieb minn membru tal-MUSEUM u nagħlqu bil-barka Sagramentali. Se nibdew minn nhar il-Ġimgħa.

 3. Kull nhar ta’ Sibt, nistedinkom biex tiġu ftit qabel il-ħin. Fis-5:45 pm nitolbu r-Rużarju, fis-6:10 pm inkantaw is-salmi u fis-6:30 pm quddiesa.

 4. Nhar it-Tlieta 27 ta’ Frar iċ-Ċentru tal-anzjani se jorganiżża ħarġa bil-quddiesa. Sejrin ninviżtaw ir-Rendentur ta’ l-Isla. Wara nieħdu xi ħaġa flimkien. Tluq fid-9 am minn quddiem il-knisja. Biljetti mingħand il-helpers.

 5. Matul din il-ġimgħa qed inqassmu fuljett għal kull familja bil-programm tal-attivatijiet kollha tar-Randan u l-Ġimgħa Mqaddsa. Nistedinkom biex tħarsu lejh u taraw dak kollu li jkun qed isir.

 6. Minn nhar it-Tnejn, għall-kumplament tar-randan, fil-Katekumenju isir it-Talb tat-Tifħir ta’ sbiħ il-jum.  Hija stedina miftuħa għal kulħadd.  Min jixtieq jingħaqad magħna jista’ jattendi.  Nibdew mis-6.15 am sas-7.00 am.

 7. Qed jitqassam ukoll l-Envelope għall-ewwel ġabra tal-Festa titulari. L-envelopes bl-offerti tistgħu twassluhom fil-knisja jew l-uffiċċju parrokkjali jew fil-kaxxa tal-ittri tad-dar parrokkjali, imma xi helpers se jiġu jiġbruhom ukoll id-dar.  Nafda fil-ġenerozita tagħkom biex inkunu nistgħu nagħmlu festa sabiħa lill-Ommna Marija Immakulata. U grazzi lil dawk fostkom li diġa avviċinawni u wasslu l-għotja tagħhom.

 8. Nitolbu għal ruħ Marion Grech li mietet matul din il-ġimgħa.  Agħtiha Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

   

Avviżi – Il-Ħadd 11 ta’ Frar 2024

Is-Sitt Ħadd matul is-Sena

– Sena Liturġika B

54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta

Tel: 21232643

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

 1. Illum hija l-ewwel dehra tal-Madonna ġewwa Lourdes. Nitolbu lill-Madonna biex tbierek u żżomm taħt il-ħarsien tagħha il-Parroċċa tagħna u nitolbu mod speċjali għall-morda kollha f’dan il-jum iddedikat lilhom.

 2. Nhar l-Erbgħa nagħtu bidu għar-Randan Imqaddes. Huwa Jum ta’ sawm u astinenza għal dawk li għandhom bejn it-18 u s-60 sena. Il-Papa Franġisku qed jitlobna biex dakinhar insumu u nitolbu għall-paċi fid-dinja. F’kull quddiesa ssir ċ-ċerimonja tat-tberik u tqiegħed tal-irmied. Fis-6 pm, nitolbu l-Via Sagra u fis-6:30pm niċċelebraw quddiesa kantata. Wara ser jsir pellegrinaġġ ċkejken mill-parroċċa sa Pjazza Kappillan Muscat bil-Kurċifiss il-kbir li għandna fil-Knisja tagħna.  Hemmhekk nagħmlu ħin ta’ talb quddiem il-Kurċifiss.   Nixtiequ li min jista’ jġib xemgħa ħamra biex nagħmluha mal-Kurċifiss fil-pjazza.

 3. Nhar l-Erbgħa ukoll ser issir laqgħa għall-anzjani fis-sala Dun Manwel fid-8.45 am.

 4. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-Adorazzjoni Ewkaristika wara l-quddiesa tas-6.30pm.

 5. Nhar il-Ġimgħa l-quddiesa se tkun fis-6:00 pm bis-sehem tat-tfal. Dakinhar jitqassam il-karus ta’ mħabba lit-tfal. Għalhekk il-Via Sagra tkun fil-5:30pm.

 6. Kull nhar ta’ Sibt matul ir-Randan, qabel il-quddiesa ta’ filghaxija nitolbu bis-Salmi. Għalhekk nhar ta’ Sibt, fis-5:45 pm jingħad ir-Rużarju, fis-6.10 pm nitolbu bis-Salmi u fis-6:30pm quddiesa.

 7. Matul ir-Randan, kull nhar ta’ Tlieta, il-Ġimgħa u l-Ħadd Via Sagra fis-6:00 pm.

 8. Din is-sena, l-Eżerċizzi tar-Randan se jsiru bħas-sena l-oħra , KULL NHAR TA’ ĠIMGĦA  matul ir-Randan,  fis-6.00 pm Via Sagra, 6.30pm Quddiesa, wara jsir il-ħsieb minn membru tal-MUSEUM, u nagħlqu bil-barka Sagramentali. Se nibdew mill-Ġimgħa 23 ta’ Frar.

 9. Matul din il-ġimgħa qed inqassmu fuljett għal kull familja bil-programm tal-attivatijiet kollha tar-Randan u l-Ġimgħa Mqaddsa. Kif ukoll qed jitqassam  l-envelop għall-ewwel ġabra tal-Festa titulari. L-envelop bl-offerti tistgħu twassluhom fil-knisja jew l-uffiċċju parrokkjali jew fil-kaxxa tal-ittri tad-dar parrokkjali, imma xi helpers se jiġu jiġbruhom ukoll id-dar.  Nafda fil-ġenerożita tagħkom biex inkunu nistgħu nagħmlu festa sabiħa lill-Ommna Marija Immakulata.

 10. Nhar it-Tlieta se jiġi organizzat coffee morning fis-sala parrokkjali. Biljetti mingħand il-helpers.

 11. Il-ġbir tal-weekend li ġej se jmur għall-bzonnijiet tas-Seminarju. Hemmhekk issir il-formazzjoni ta’ saċerdoti futuri u għalhekk tajjeb li nagħtu l-għajnuna tagħna.

Avviżi – Il-Ħadd 4 ta’ Frar 2024

Il-Ħames Ħadd matul is-Sena

– Sena Liturġika B

54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta

Tel: 21232643

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

 

 1.  Nhar il-Ħamis ikun hawn l-Adorazzjoni Ewkaristika wara l-quddiesa tas-6:30 pm.

 2. Nhar is-Sibt  hija s-Solennita’ tan-Nawfraġju ta’ San Pawl. Hemm l-obbligu tal-quddies.  Navżaw li l-quddies ikun bħal tal-Ħadd.  Fil-quddiesa tad-9:30 am  mistiedna b’mod speċjali l-parruċċani li jisimhom għal San Pawl.

 3. Kull tieni Sibt tax-xahar fis-6 pm qed issir il-quddiesa u adorazzjoni b’talb specċali għall-vokazzjonijiet fil-kappella tas-Seminarju ir-Rabat. Għalhekk nhar is-Sibt 10 ta’ Frar ser ikun hemm rużarju fil-5:30 pm u fis-6:00 pm quddiesa, Fis-6:45 pm adorazzjoni u barka. Wara ikun hemm ħin ta’ komunjoni. Tajjeb li nagħfru l-bżonn li nitolbu lill-Mulej biex jibgħat aktar ħaddiema fl-għalqa tiegħu.

 4. Nhar it-Tlieta 13 ta’ Frar se jiġi organizzat coffee morning fis-sala parrokkjali. Biljetti mingħand il-helpers.

 5. Is-Superjur jixtieq javza li se jsiru 2 laqgħat għall-ġenituri tat-tfal subien. Waħda nhar il-Ħamis 8 ta’ Frar (il-Ħamis li ġej).  Din se tkun għall-ġenituri tat-tfal minn year 2 sa year 5 tal-iskola.  U laqgħa oħra il-Ġimgħa 9 ta’ Frar għall-ġenituri tat-tfal minn year 6 sa year 8.  Dawn se jkunu fis-7:00 pm fil-Museum tas-subien.

 6. Inħeġġeġ sabiex inżommu l-indafa fil-Knisja. Grazzi għall-helpers, il-Knisja tagħna hi waħda nadifa.  Imma issa rridu nkunu aħna li nibżgħu għaliha.  Qed insibu tissues, chewing gum u karti tal-ħelu f’ħafna bankijiet.  Daqxejn attenzjoni u għajnuna minn naħa ta’ kulħadd, tgħin biex inżommu ambjent nadif u xieraq għad-Dar ta’ Alla. 

Avviżi – Il-Ħadd 28 ta’ Jannar 2024

Ir-Raba’ Ħadd matul is-Sena

– Sena Liturġika B

54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta

Tel: 21232643

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

 

 1. Dawk il-ġenituri li għandhom it-tfal se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina din is-sena, għandhom jiġu jirreġistrawhom fil-ġranet tal-Uffiċċju, jiġifieri it-Tnejn mid-9:00 am ‘il quddiem u l-Ġimgħa mill-4:30 pm ‘il quddiem. Għandhom jiġu kemm l-Omm u kemm il-Missier. Magħkom tridu ġġibu iċ-ċertifikat il-kbir tat-twelid, u jekk ma jkunux joqogħdu fil-Parroċċa tagħna, iridu wkoll ċertifikat tal-magħmudija u permess mill-Kappillan tal-Parroċċa tagħhom biex jirċievu l-Ewwel Tqarbina f’Parroċċa oħra.  Ma nħallux għal aħħar.

 2. Nhar il-Ħamis jiltaqgħa il-KPP fis-7 pm fis-Sala Dun Manwel.

 3. Nhar il-Ġimgħa huwa l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar ikun hawn l-Adorazzjoni Ewkaristika wara l-quddiesa tas-6:30 pm.

 4. Nhar il-Ġimgħa ukoll ser isir pasta night b’risq il-festa organizzata mill-għaqdiet li jaħdmu għall-festa. Biljetti mingħand il-helpers tal-għaqdiet jew fis-sagristija. Aktar dettalji fin-notice board .

 5. Is-sena l-oħra, kulħadd apprezza il-pelleġrinaġġ li għamilna mal-Ħamrun kollu bil-kurċifiss sabiħ li għandna fil-Parroċċa tagħna. Din is-sena se nerġgħu nagħmluha l-Ħadd 17 ta’ Marzu fil-5:00 pm.  Din id-darba se ssir biss mat-toroq tal-Parroċċa tagħna.  Għaldaqstant, f’isem l-Għaqda Mużikali tagħna, qed nagħmel sejħa biex dawk li jixtiequ jieħdu sehem, jiġu jiġbru formola mis-sagristija, jimlewha u jwassluha fl-uffiċċju Parrokkjali sal-Ħadd 17 ta’ Frar.  Inħeġġiġkom sabiex min jista’ mhux biss jattendi imma jagħti sehmu biex din l-attivita’ tkompli tkun okkażjoni sabiħa għalina lkoll.

 6. Fl-okkazjoni tal-170 sena mid-domma tal-Immakulata u l-45 sena mit-twaqqif tas-Soċjeta’ Mużikali, il-Banda tagħna ġiet mistiedna biex tagħmel zjara u ddoqq ġewwa Lourdes. Din hija okkażjoni unika li ebda banda qatt ma għamlet.  Iż-żjara se ssir bejn is-Sibt 27 t’April u l-Erbgħa l-1 ta’ Mejju li ġej. Se jkun hemm okkażjoni li niċċelebraw quddiesa fil-Grotta ta’ Lourdes bil-Malti, bis-sehem tal-Banda u wkoll li l-Banda ddoqq kemm waqt il-purċissjoni bis-Sagrament u kemm waqt l-Aux flembeux bil-Madonna.  Hija okkażjoni li m’għandkomx titilfu żgur.  Aktar dettalji fin-notice boards.

 7. Nerġa’ nħeġġeġ sabiex min jista’ jagħti daqqa ta’ id fil-kor ikellem lili jew lis-Surmast is-Sur Frans Pace.

 8. Nagħmel appell ukoll għat-tfal biex jingħaqdu mal-grupp tal-abbatini tal-Parroċċa. Naf li t-tfal illum huma mpenjati mhux ħażin imma f’mumenti ta’ ċelebrazzjoni jagħtu l-kontribut tagħhom fil-liturġija.  Wara kollox dawn huma l-futur tal-Parroċċa tagħna.

 9. Nitolbu għal ruħ Rita Magri  li mietet matul dawn il-ġranet. Agħtiha O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

 10.