Avviżi – Il-Ħadd 16 ta’ Lulju 2023

Il-Ħmistax-il Ħadd matul is-Sena

– Sena Liturġika A


54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta
Tel: 21232643

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

 1. Infakkar li nhar il-Ħamis issir l-Adorazzjoni Ewkaristika wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.
 2. Minkejja li bħalissa kulħadd ifittex ftit jiem ta’ mistrieħ, ejjew ma nħallux li l-mistrieħ itellifna milli niġu biex nitolbu u niċċelebraw l-Ewkaristija. U nfakkar biex kemm jista’ jkun niġu lebsin b’mod li jixraq lid-Dar ta’ Alla. Dan jgħodd kemm għall-Knisja u kemm għall-Uffiċċju Parrokkjali.
 3. Bdew deħlin xi donazzjonijiet għar-restawr tal-Vara titulari tagħna.
  Persuna li tat €100
  2 Persuni li taw €50
  Persuna li tat €5
  Grazzi lil kulħadd. Tafu li s-somma se tiġi madwar €9000 biex nippreservaw bl-aħjar mod din l-opra tant għażiża għalina.

Avviżi – Il-Ħadd 9 ta’ Lulju 2023

  L-Erbgħatax-il Ħadd matul is-Sena

– Sena Liturġika A


54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta
Tel: 21232643

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

 1. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-adorazzjoni wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.
 2. Nitolbu għal ruħ Dolores Coleiro, Tessie Vella, Twanny Mifsud u Benny Bartolo li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Avviżi – Il-Ħadd 2 ta’ Lulju 2023

   It-Tlettax-il Ħadd matul is-Sena

– Sena Liturġika A

FESTA TITULARI TAL-PARROĊĊA


54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta
Tel: 21232643

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

 1. (Sibt) Għada IL-ĦADD Jum il-Festa  Fit- 8:30 am: Quddiesa Solenni tal-Festa mill-Isqof Joseph Alessandro, OFM Cap. INĦEĠĠU LIL KULĦADD JATTENDI DIN HI IL-QUDDIESA PRINĊIPALI TAL-FESTA.

(Il-Ħadd) illejla 5.30 pm: It-talb tas-Salmi.  Fis-6.00 pm quddiesa ċċelebrata minn Patri Elmar Pace li huwa mill-Parroċċa tagħna u animata mill-Kor Parrokkjali ta’ San Ġwann. 

Fis-7.00 p.m. toħroġ il-Purċissjoni bl-Istatwa maħbuba u devota ta’ Marija Immakulata li tgħaddi minn dawn it-toroq: Manwel Magri, Kunċizzjoni, Pawlu Burlo’, Duluri, Indri Cilia, Kunċizzjoni, Triq Fatati, Pjazza Kappillan Muscat, Ġuze’ Maria Camilleri, Villambrosa, Triq Franġiskani, Kappillan Mifsud. Nitolbukom biex nikkoperaw mal-Puluzija u f’dawn it-toroq ma tħallux karrozzi pparkjati. Fl-ewwel parti tal-purċissjoni  ser nitolbu flimkien it-talba tar-Rużarju. Inħeġġu lil kull min jista sabiex jingħaqad magħna ħalli nitolbu flimkien bħala Komunita din it-talba tant għaziza ghal Ommna Marija. Fl-10.15 pm: ninġabru hdejn il-Knisja biex fi tmiem il-purċissjoni, naghtu tislima lill-Madonna bix-xemghat f’idejna wara d-dhul solenni fil-Knisja. Kant tal-antifona u tingħata l-barka Sagramentali. Inħeġġu lil kulħadd sabiex jiġi jilqa’ l-Madonna quddiem il-Knisja.

2. Nhar it-Tnejn, 3 ta’ Lulju, fis-6.30 pm ikollna quddiesa ta’ radd il-ħajr bis-sehem ta’ dawk kollha li taw sehemhom fl-organizzazzjoni tal-festa.

3. Nhar il-Ġimgħa hija l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar, għalhekk ikun hawn Adorazzjoni Ewkaristika wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.

4. Nixtieq navżakom li l-Ufficcju Parrokkjali mhux se jkun miftuħ it-Tnejn 3 ta’ Lulju.  Imbagħad jiftaħ l-Erbgħa u l-Ġimgha filgħodu.

5. Nitolbu għal ruħ Rose Zammit  li mietet matul din il-ġimgħa. Agħtiha O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Avviżi – Il-Ħadd 25 ta’ Ġunju 2023

   It-Tnax-il Ħadd matul is-Sena

– Sena Liturġika A


54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta
Tel: 21232643

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

 1. Nhar IT-TNEJN  Il-Ħames jum tan-Novena.  Jum tfal fis- 6:45 pm Purċissjoni bl-istatwa tal-Madonna mill-Knisja Parrokkjali sal-Ħamrun Nursery. Il-Madonna tkun akkumpanjata mill-Iscouts tal-Ħamrun. 7:15 pm: Quddiesa fil-Ħamrun Nursery minn P. Christopher Farrugia OFM.  It-tfal iġibu magħhom xi ħelu biex jingħataw lit-tfal ta’ familji fil-bżonn. Wara l-Quddiesa t-tfal jingħataw ġelat.
 2. Nhar it-TLIETA  huwa s-sitt jum tan-Novena: Jum iż-żgħażagħ  6.00 pm Rużarju meditat. 6.30 pm: Quddiesa bis-sehem tal-GIFRA mmexxija minn P. Joe Magro OFM, tal-Komunità tal-Patrijiet Franġiskani. Wara l-Quddiesa, Kurunella lill-Immakulata Kunċizzjoni u jitkanta innu Marjan. Wara, Bibita għaż-żgħażagħ preżenti.
 3. L-ERBGĦA huwa s-seba’ jum tan-novena – Jum il-Komunita   Mistiedna s-saċerdoti u r-reliġjużi li ħadmu jew li ħarġu mill-parroċċa, persuni li kienu attivi fil-parroċċa, eks membri fil-Youth Centre, l-Abbatini, il-Kunsill Pastorali Parrokkjali, il-Kummissjonijiet u l-Għaqdiet tal-Parrocca. 6:00 pm Adorazzjoni għall-qdusija tal-Kleru u għall-vokazzjonijiet minn Dun Ġużepp Mifsud Bonnici. 6:30 pm Quddiesa minn Mons. Dun Ġużepp Mifsud Bonnici. Wara l-Quddiesa, Kurunella, Antifona, Barka Sagramentali u Innu lill-Immakulata Kunċizzjoni. Wara: Wine and Pizza party quddiem il-Knisja.
 4. IL-ĦAMIS niċċelebraw is-Solennita’ tal-Martirju ta’ San Pietru u San Pawl.  Huwa it-Tmien jum tan-Novena.   Fis- 6:00 pm: Rużarju meditat 6:30 pm: Quddiesa minn Dun Charles Bugeja. Il-parroċċa tiftakar f’ħutna li marru qabilna mill-festa l-oħra ‘l hawn .  Wara l-Quddiesa, Kurunella, Antifona, Barka Sagramentali u Innu lill-Immakulata Kunċizzjoni.
 5. IL-ĠIMGĦA  Id-Disa’ jum tan-Novena  Jum il-Familja. Mistednin koppji, familji u parruċċani ġodda. Issir il-preżentazzjoni tat-trabi u tat-tfal lill-Madonna kif ukoll se jkun hemm il-magħmudijiet.  6:00 pm: Rużarju meditat. 6:30 pm: Quddiesa minn Mons. Hector Scerri. Wara l-Quddiesa, Kurunella, Antifona, Barka Sagramentali u Innu lill-Immakulata Kunċizzjoni.
 6. Nhar il-Ġimgha ukoll fit-8.30 pm se jsir kunċert fit-Triq il-Kappillan Mifsud mill-Banda Immakkulata Kunċizzjoni.  Wara ssir il-preżentazzjoni tal-Fjuri f’riġlejn l-istatwa tal-Kunċizzjoni mir-rappreżentanti tat-toroq tal-Parroċċa.  Kulħadd huwa mistieden.
 7. Nhar is-SIBT  lejliet il-festa  8:15 am: Quddiesa bit-Te Deum. Jiċċelebra P. Joseph Zahra, OP, Kappillan Gwardamanġa. 6:00 pm: Translazzjoni mmexxija mill-Kappillan Dun Franco Fenech mill-Katekumenju sal-Parroċċa. Kulħadd imħeġġeġ jakkumpanja r-relikwija tal-Madonna. Ir-Relikwija se tkun akkumpanjat ukoll mill-aħwa tal-Komunita’ Neokatekumenali li se jkantaw innijiet lil Madonna matul it-toroq. Fis-6:30 pm: Quddiesa bit-talb tas-Salmi fiha iċċelebrata mill-Kappillan Dun Franco Fenech . Il-Knisja tibqa miftuha sa tard.
 8. IL-ĦADD Jum il-Festa  Fit- 8:30 am Quddiesa Solenni tal-Festa mill-Isqof Joseph Alessandro, OFM Cap. INĦEĠĠU LIL KULĦADD JATTENDI DIN IL-QUDDIESA PRINĊIPALI TAL-FESTA. 5.30 pm: It-talb tas-Salmi.  Fis-6.00 pm quddiesa ċċelebrata minn Patri Elmar Pace  li huwa mill-Parrocca tagħna u animata mil-Kor Parrokkjali ta’ San Ġwann.  Fis-7.00 p.m. toħroġ l-Purċissjoni bl-istatwa maħbuba u devota ta’ Marija Immakulata li tgħaddi minn dawn it-toroq: Manwel Magri, Kunċizzjoni, Pawlu Burlo’, Duluri, Indri Cilia, Kunċizzjoni, Triq Fatati, Pjazza Kappillan Muscat, Ġuze’ Maria Camilleri, Villambrosa, Triq Franġiskani,  Kappillan Mifsud. Nitolbukom biex nikkoperaw mal-Puluzija u  f’dawn it-toroq ma tħallux karrozzi pparkjati. Fl-ewwel parti tal-purċissjoni  ser nitolbu flimkien it-talba tar-Rużarju. Inħeġġu lil kull min jista sabiex jingħaqad magħna ħalli nitolbu flimkien bħala Komunita’ din it-talba tant ghaziza għal Ommna Marija. Fl-10.15 pm: ninġabru ħdejn il-Knisja biex fi tmiem il-purċissjoni, nagħtu tislima lill-Madonna bix-xemghat f’idejna wara d-dhul solenni fil-Knisja. Kant tal-antifona u tingħata l-barka Sagramentali. Inħeġġu lil kulħadd sabiex jiġi jilqa’ l-Madonna quddiem il-Knisja.
 9. Nhar it-Tnejn, 3 ta’ Lulju, fis-6.30 pm ikollna quddiesa ta’ radd il-ħajr bis-sehem ta’ dawk kollha li taw sehemhom fl-organizzazzjoni tal-festa.
 10. Nitolbu għal ruħ Maria Stella Micallef li mietet matul din il-ġimgħa. Agħtiha O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Avviżi – Il-Ħadd 18 ta’ Ġunju 2023

   Il-Ħdax-il Ħadd matul is-Sena

– Sena Liturġika A


54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta
Tel: 21232643

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

 1. Nhar it-Tlieta 20 ta’ Ġunju se ssir zjara lid-Dar tal-Kleru Birkirkara, fejn jgħixu saċerdoti u patrijiet anzjani u morda, fejn se ssir quddiesa u adorazzjoni u nżuru lis-saċerdoti li jgħixu hemmhekk. Min jixtieq jiġi javża fl-uffiċċju parrokkjali jew lil Christine fuq 21240092.
 2. Nhar IL-ĦAMIS 22. L-ewwel jum tan-Novena bi thejjija għall-festa titulari. Fis-6:00 pm: Rużarju. 6:30 pm: Quddiesa Quddiem il-Knisja tal-Franġiskani bis-sehem tas-sewwieqa. Is-Sewwieqa bil-karozzi huma mistiedna li jieħdu posthom kmieni fit-triq ta’ quddiem il-Knisja tal-Franġiskani.  Wara l-quddiesa jsir it-tberik, tingħata tifkira u ssir carcade mat-toroq tal-Parroċċa. Jiċċelebra Patri Pawl Galea OFM. Mistednin il-membri tal-Kummissjoni Festa, il-Grupp Armar Festa, l-Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni u l-Għaqda Dilettanti tan-Nar. Ghalhekk dak inhar il-Knisja tkun magħluqa.
 3. IL-ĠIMGĦA 23: It-Tieni jum tan-Novena; Jum l-anzjani bit-tema: MARIJA FARAG TAGĦNA. Fis-6:00 pm: Rużarju. 6:30 pm: Quddiesa minn Mons. Joe Bajada għall-bżonnijiet tal-anzjani tal-Parroċċa li fiha namministraw is-Sagrament tal-Griżma tal-Morda. Il-Quddiesa tkun animata mill-Kummissjoni Djakonija. Wara l-quddiesa: tingħad il-Kurunella lil Imm. Kunċizzjoni u wara jkun hemm bibita barra fejn l-Uffiċċju Parrokkjali.
 4. IS-SIBT 24 It-Tielet jum tan-Novena bit-tema: HAWN HI L-QADDEJJA TAL-MULEJ. 6:00 pm: Rużarju meditat. 6:30 pm: Quddiesa mill-Kappillan Dun Franco Fenech. Mistednin il-parruċċani kollha li jisimhom għal Marija. Jingħata l-mandat lir-reffiegħa tal-vara. FI TMIEM IL-QUDDIESA TINĦAREĠ L-ISTATWA MAĦBUBA U DEVOTA TA’ MARIJA IMMAKULATA. Wara l-quddiesa: Kulħadd mistieden jibqa’ ftit ħin fil-Knisja għall-innijiet ta’ tifhir lil Marija mill-Kor tal-Parroċċa.
 5. IL-ĦADD 25.  Ir-Raba’ jum tan-Novena bit-tema: MARIJA OMM IL-ĦNIENA. Mistednin speċjali l-barranin li jgħixu fil-parroċċa u l-għaqdiet ta’ karità u soċjali. 6:00 pm: Rużarju meditat. 6:30 pm: Quddiesa minn P. Marcellino Micallef OFM. Il-ġbir ta’ dak in-nhar se jmur għas-Soup Kitchen li tipprovdi ikel lil persuni vulnerabbli. Il-Quddiesa tkun animata mill-Kor tal-Franġiskani Minuri mmexxi minn P. Pawl Galea OFM u mill-komunità barranija. Wara l-Quddiesa: Kurunella lill-Immakulata Kunċizzjoni u innu Marjan.
 6. Matul in-Novena kollha se tinxtegħel xemgħa kuljum quddiem l-istatwa tal-Madonna għal kull Triq biex nitolbu għar-residenti. Inħeġġu lir-residenti tat-toroq biex jattendu bi ħġarhom.
 7. Is-Sibt 24 bejn id- 9:00 am sa 12:00 pm: sejrin nagħtu id-demm. Dawk li jixtiequ jingħaqdu magħna jiġu ħdejn il-Knisja fid-9.00 am u jġibu l-karta ta’ l-identita’.
 8. Nhar il-Ħadd ser jigi organizzat bbq mill-Grupp armar festa flimkien mal-għaqda dilettanti tan-nar fi pjazza Kappillan Muscat. Booking mingħand il-membri tal-Grupp Armar u dilettanti tan-Nar.
 9. Bhas-soltu qed nilqgħu donazzjonijiet għall-fjuri friski biex iżejjnu l-Knisja fi żmien il-festa. Għal kull donazzjoni se jitwaħħal biljett hdejn il-vara ta’ Marija Immakulata.
 10. Nawguraw lil missirijiet kollha illum Jum Il Missier.

Avviżi – Il-Ħadd 11 ta’ Ġunju 2023

   Solennita’ tal-Ġisem u d-Demm ta’ KristuCorpus Christi

– Sena Liturġika A


54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta
Tel: 21232643

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

 1. Illejla l-ĦADD Fil-5.30 pm nitolbu bis-Salmi u l-quddiesa se tkun fis-6.00 pm. Wara l-quddiesa toħroġ il-purċissjoni li se tgħaddi minn dawn it-toroq: Manwel Magri, Kunċizzjoni, Vitale, Dun Edgar Vella, Duluri,  Maitland, Ferrovija, Duluri u Manwel Magri sal-knisja. Fil Knisja tingħata l-barka. Navżaw in-nies li jogħqodu fit-toroq minn fejn se tgħaddi il-purċissjoni biex ikunu mħejjija biex jilqgħu l-Ewkaristija. Waqt il-purcissjoni se jsir it-tqarbin lil morda li joqogħdu f’dawn it-toroq.
 2. Din Il-ġimgħa nkompli t-tberik tal-Familji:

It-Tnejn Pjazza Kappillan Muscat

It-Tlieta Indri Cilia

U b’hekk nkunu berikna it-toroq kollha tal-parroċċa. Dawk li jixtiequ li nberkulhom u ma sibnihomx id-dar jagħmlu appuntament mal-kappillan.

3. Nhar it-Tlieta se jsir coffee morning fis-sala parrokkjali fid-9.00 am u il-Ħamis  se sssir ftira Night fis-7 pm . Biljetti mingħand il-helpers.

4.  Is-Superjur tal-Muzew jixtieq javża li minn għada t-Tnejn 12 ta’ Ġunju se ssir ĠIMGĦA TA’ TAGĦLIM mis-Soċjetà tal-Museum fil-Ħamrun fis-7.15 pm ħdejn il-knisja tas-Samra fi Triq Atocia. Minħabba li hi ftit il-bogħod se jipprovdu trasport b’xejn li jitlaq minn ħdejn il-Knisja tagħna fis-6.55 pm, jiġifieri eżatt wara l-quddiesa ta’ filgħaxija. 

5. Nhar il-Ġimgħa hija l-festa tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesu. Wara l-Quddiesa se ssir l-adorazzjoni.

6. Nhar il-Ħadd 18 ta’ Ġunju, se tiġi ċċelebrata l-festa tal-Qalb ta’ Ġesu’ fil-Knisja Arċipretali ta’ San Gejtanu. Fis-6.00 pm se issir quddiesa u wara purċissjoni.

7. Minn din il-ġimgħa se jibdew jitqassmu il-programmi tal-festa li se tkun fit-2 ta’ Lulju. Nitlobkom biex tħarsu lejhom u taraw id-diversi okkażjonijiet sbieħ li jsiru matul in-Novena.  Nieħdu sehem fihom għaliex l-isbaħ tiżjin tal-Knisja huwa l-preżenza tagħna.  Nieħdu sehem kemm nistgħu biex nagħmlu festa sabiħa. Magħhom ukoll se ssibu lotterija li tibgħatuha fl-envelop flimkien mad-donazzjoni tagħkom. L-envelops se jinġabru mid-djar minn persuni awtorizzati minni.  Dawn se jkollhom tag li turi li qed jiġbru f’isem il-Parroċċa. Tistgħu ukoll tibgħatuhom ma’ persuna tal-fiducja tagħkom jew impustawh l-uffiċċju Parrokkjali.

8. Nhar it-Tlieta 20 ta’ Ġunju se ssir żjara lid-Dar tal-Kleru Birkirkara, fejn jgħixu saċerdoti u patrijiet anzjani u morda, fejn se ssir quddiesa u adorazzjoni u nżuru lis-saċerdoti li jgħixu hemmhekk. Min jixtieq jiġi javża fl-uffiċċju parrokkjali jew lil Christine fuq 21240092.

Nitolbu għal ruħ Gaetano Spiteri li miet matul  din il-ġimgħa. Agħtiħ O Mulej il-mistrieħ ta dejjem.

Avviżi – Il-Ħadd 3 ta’ Ġunju 2023

   Solennita’ tat-Trinita’ Qaddisa

– Sena Liturġika A


54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta
Tel: 21232643

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

 1. Matul din Il-ġimgħa  inkompli  t-tberik tal-Familji

It-Tnejn Triq Wenzu Mallia

It-Tlieta Vincenzo Bugeja

Il-Ħamis Triq Orsolini

 2. Fil-quddiesa tad-9.30 am se ssir l-Ewwel Tqarbina lil 12-il tifel u tifla.  Inżommuhom fit-talb tagħna biex jibqgħu jħossu l-ferħ tal-Mulej fil-qalb tagħhom. 

 3. Bi preparazzjoni għall-festa ta’ Corpus Christi li niċċelebraw nhar il-Ħadd li ġej, minn nhar it-Tnejn sal-Ħamis se  tingħata l-barka kuljum fil-knisja wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.

4. Il-Ġimgħa se ssir Quddiesa u Adorazzjoni fi Sqaq il-Għajn. Nibdew fis-6.30 pm. Din se ssir sabiex inħejju lin-nies jilqgħu lil Ġesu’ Ewkaristija meta ngħaddu bil-Purċissjoni l-Ħadd fil-festa ta’ Corpus.  Il-Quddiesa hawnhekk fil-Knisja ma ssirx.  Inħeġġiġkom sabiex tattendu għall-quddiesa u l-Adorazzjoni hemmhekk.

5. Is-Sibt Lejliet Corpus ser jiġi ċċelebrat is-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof lil wieħed adult. Għalhekk fis-6 pm nitolbu bis-Salmi, imbagħad niċċelebraw il-quddiesa bl-amministrazzjoni tas-Sagrament tal-Griżma.

6. Il-Ħadd, jum il-festa ta’ Corpus Christi, il-Ġisem u d-Demm tal-Mulej.  Fil-5.30 pm nitolbu bis-Salmi  u  l-quddiesa se tkun fis-6.00pm.  Wara l-quddiesa toħroġ il-purċissjoni li se tgħaddi minn dawn it-toroq: Manwel Magri, Kunċizzjoni, Vitale, Dun Edgar Vella, Duluri,  Maitland, Ferrovija, Duluri u Manwel Magri sal-knisja. Fil Knisja tingħata l-barka. Navżaw in-nies li joqgħodu fit-toroq minn fejn se tgħaddi l-purċissjoni biex ikunu mħejjija biex jilqgħu l-Ewkaristija. Waqt il-purċissjoni se jsir it-tqarbin lil morda li joqgħodu f’dawn it-toroq.

7. Is-Superjur tal-Mużew jixtieq javża li se ssir ĠIMGĦA TA’ TAGĦLIM mis-Soċjetà tal-Museum fil-Ħamrun bejn it-Tnejn 12 u l-Ġimgħa 16 ta’ Ġunju fis-7.15 pm ħdejn il-knisja tas-Samra fi Triq Atocia. Minħabba li hi ftit il-bogħod se jipprovdu trasport b’xejn li jitlaq minn ħdejn il-Knisja tagħna fis-6.55 pm, jiġifieri eżatt wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.

Avviżi – Il-Ħadd 28 ta’ Mejju 2023

It-Tmien Ħadd tal-Għid – Għid il-Ħamsin

Il-Pentekoste

– Sena Liturġika A


54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta
Tel: 21232643

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

 1. Matul din Il-ġimgħa  inkompli  t-tberik tal-Familji

It-Tnejn Triq Oscar Zammit

It-Tlieta – Triq Qrejten

L-Erbgħa Triq Turu Lenini, Roger Debattista u Triq Santa Venera

Il-Ħamis Triq Villambrosa

2. Nhar il-Ġimgħa hija l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar, għalhekk ikun hawn l-Adorazzjoni Ewkaristika wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.

3. Nhar it-Tlieta fis-7.00 pm se ssir il-prova tat-tfal li se jagħmlu l-Ewwel tqarbina nhar il-Ħadd li ġej.

4. Nhar il-Ħadd li ġej fil-quddiesa tad-9.30 am se ssir l-Ewwel Tqarbina lil 12-il tifel u tifla.  Inżommuhom fit-talb tagħna biex jibqgħu iħossu l-ferħ tal-Mulej fil-qalb tagħhom.

5.Nhar il-Ħadd huwa l-ewwel Ħadd tax-xahar u ssir il-ġabra speċjali għall-parroċċa. Kif qed taraw saret is-sistema tas-sound ġdida u l-ġabra se tmur biex inkopru l-ispejjeż tagħha.

6.Nitolbu għar-ruħ Charles Micallef li li miet matul din il-ġimgħa. Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Avviżi – Il-Ħadd 21 ta’ Mejju 2023

Is-Seba’ Ħadd tal-Għid – Tlugħ is-Sema tal-Mulej

– Sena Liturġika A


54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta
Tel: 21232643

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

 1. Matul din Il-ġimgħa  inkompli  t-tberik tal-Familji

Il-Ħamis:   Triq Nuzzo

2. Nhar it-Tlieta wara l-quddiesa ta’ 7.15 am se jkun hawn 2 social workers li jaħdmu fil-komunita’ tal-Ħamrun li qed jagħmlu survey fuq il-ħtiġijiet tal-anzjani fil-Ħamrun. Jekk jogħġobkom min ikun jista’ jieqaf 2 minuti kemm tirrispondu 4 domandi dak il-ħin stess.  B’hekk tkunu qed tagħtu  għajnuna kbira biex ikunu jistgħu jaraw x’għandhom bżonn l-anzjani fil-Ħamrun.

3. Nhar l-Erbgħa  se ssir laqgħa għal kulħadd miċ-Ċentru ta’ l-anzjani,  mis-Superjur Joe Fenech.  Nibdew wara l-quddiesa tat-8.15 am.  Min jista’ ma jitlifx din l-okkażjoni biex jisma’ kelma tajba mis-Superjur li huwa tant imfittex biex jagħti laqgħat sbieħ.

4. Nhar il-Ħamis isir l-Adorazzjoni wara l-quddiesa tas-6.30 pm.

5. Nhar il-Ġimgħa  huwa l-35 anniversarju mill-konsagrazzjoni tal-knisja, għalhekk ser nfakkru dan l-anniversarju fil-quddiesa fis-6.30 pm.

6. Nhar il-Ġimgħa  se ssir FTIRA NIGHT bit-tombla b’risq il-festa.  Nibdew 7.00 pm fis-Sala Parrokkjali. Biljett mingħand il-helpers.

Avviżi – Il-Ħadd 14 ta’ Mejju 2023

Is-Sitt Ħadd tal-Għid

– Sena Liturġika A


54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta
Tel: 21232643

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

 1. Matul din Il-ġimgħa  inkompli  t-tberik tal-Familji

It-Tnejn : Inbierku Triq Maitland

It-Tlieta:   Triq Pawlu Burlo’  u Triq Manwel Magri

L- Erbgħa:Triq Misraħ il-Barrieri

Il-Ħamis:   Triq Mons Depiro

2. Għada huwa jum l-Omm.  Il-Quddiesa tad-9.30 am se tkun speċjalment għall-Ommijiet kollha.  Se nitolbu kemm għall-Ommijiet mejtin biex il-Mulej idaħħalhom fil-mistrieħ tiegħu, għal dawk li jkunu preżenti u anki għal dawk li jixtiequ jsiru ommijiet biex il-Mulej jisma’ talbhom. Nistieden it-tfal ukoll jingħaqdu magħna  jitolbu għall-ommijiet tagħhom u nagħmlulhom festa sabiħa.  Dak in-nhar se titkellem ukoll Omm ta’ 6 itfal fuq l-esperjenza tagħha bħala Omm.  L-ommijiet kollha se jinghataw ukoll tifkira.

3. L-Erbgha 24 ta’ Mejju se ssir laqgħa għal kulħadd mis-Superjur Joe Fenech.  Nibdew wara l-quddiesa tat-8.15 am.  Min jista’ ma jitlifx din l-okkażjoni biex jisma’ kelma tajba mis-Superjur li huwa tant imfittex biex jagħti laqgħat sbieħ.

4. Nhar il-Ħamis issir l-Adorazzjoni wara l-quddiesa tas-6.30 pm.

5.Nitolbu għal ruh Lizia Aquilina  li mietet matul din il-ġimgħa. Agħtiha O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.