il-Ħadd 18 ta’ Frar 2018

L-Ewwel Ħadd tar-Randan,

Sena B

1. Nhar it-Tnejn, se ssir quddiesa fil-5.30 pm. fejn fiha se nlaqqgħu lit-tfal kollha tad-duttrina flimkien mal-ġenituri fejn se nqassmulhom il-Karus tal-Imħabba biex fih ipoġġu l-offerti tagħhom, frott tas-sagrifiċċju tar-Randan. Dak li jinġabar minn dawn il-karusijiet se jmur għad-Dar tal-Providenza. Fis-6.30 pm ssir il-Via Sagra. Fis-7.00 pm ikun hawn l-eżerċizzi tal-miżżewġin Il-Predikatur se jkun P. Richard S. Grech Provinċjal tal-Franġiskani.

2. L-Erbgħa jkun hemm il-laqgħa tas-social Club fis-Sala Dun Manwel wara l-quddiesa tat-8.15 am. Nhar l-Erbgħa wkoll se naghtu bidu għat-tberik tal-Familji ta’ Triq Ġuze Pace u Triq Pace Forno. Nibdew fl-4.30pm.

3. Navżaw li qed jinġabru l-envelopes għall-ewwel ġabra tal-Festa. Tistgħu iġġibuhom fis-sagristija jew fl-uffiċċju Parrokkjali.

4. Fl-okkażjoni tal-anniversarju tal-parrocca din il-ġimgħa se nitolbu għar-residenti ta’ Triq Alexander.

5. Navżaw li s-sibt u l-Ħadd li ġejjin se nagħmlu l-Ġabra speċjali għas-Seminarju.

6. Nitolbu għal ruħ Joseph Storace li miet matul din il-ġimgħa. Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Il-Ħadd 11 ta’ Frar 2018

Is-Sitt Ħadd matul is-sena

Sena Liturġika

1. Għal matul il-50 anniversarju tal-parroċċa, għamilna kandelabru sabiex kull ġimgħa tinxtegħel xemgħa li tirrappreżenta waħda mit-toroq tal-parroċċa biex matul dik il-ġimgħa nitolbu għall-familji li joqgħodu f’dik it-triq. Il-familji tat-triq li jkun imissha, se jiġu avżati. B’hekk sal-aħħar tas-sena nkunu għamilna sensiela bħal katina sħiħa ta’ talb għall-familji kollha tal-Parroċċa tagħna.

2. Nhar it-Tlieta se ssir adorazzjoni mill-Grupp ta’ Talb San Franġisk fis-7 pm fil-Kappella tal-Adorazzjoni.

3. Nhar l-Erbgħa nagħtu bidu għar-Randan Imqaddes. Huwa Jum ta’ sawm u astinenza għal dawk li għandhom bejn it-18 u s-60 sena, kif ukoll ta’ astinenza/sagrifiċċju għal dawk li għandhom bejn l-14 u t-18-il sena. Fil-quddies kollu jkollna l-funzjoni tat-tqegħid tal-irmied. Fis-6.00 pm, ikollna l-Via Sagra u fis-6.30 pm quddiesa kantata.

4. Nhar l-Erbgħa fil-5.30 pm se jkun hemm l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina fil-Kappella tal-Adorazzjoni.

5. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-Adorazzjoni wara il-quddiesa tas-6.30 pm.

6. Nhar il-Ġimgħa se jsir pellegrinaġġ bix-xbieha ta’ Ġesu Kurċifiss. Nitilqu fis-6.00 pm. Wara l-pellegrinaġġ, għal ħabta tas-7.00 pm ikollna l-quddiesa.

7. Matul ir-Randan, kull nhar ta’ Sibt, fis-5.45 pm ikun hawn Via Sagra u fis-6.10 pm jitkanta l-għasar u fis-6.30 pm quddiesa.

8. Nhar it-Tnejn 19 ta’ Frar ikun hawn l-Eżerċizzi tal-miżżewġin fis-7.00 pm. Il-Predikatur se jkun P. Richard S. Grech Provincjal tal-Franġiskani.

Il-Ħadd 4 ta’ Frar 2018

Il-Ħames Ħadd matul is-sena
Sena Liturġika B

1. Nhar il-Ħamis se jkun hawn Adorazzjoni Ewkaristika wara l-quddiesa tas-6.30 pm.

2. Nhar is-Sibt hija s-Solennita’ ta’ Missierna San Pawl. Dak inhar hija Festa kmandata ghalhekk il-quddies ikun bħal tal-Ħadd. Fil-quddiesa tad-9.30 am se jkunu mistiedna dawk li jisimhom għal San Pawl.

3. Nhar is-Sibt se ssir l-Adorazzjoni fil-Knisja parrokkjali ta’ Ħ’Attard għall-qdusija tas-saċerdoti. Ikollna t-trasport li jitlaq minn quddiem il-knisja fit-8.15 pm.

4. Nhar l-Erbgħa iċ-Ċentru tal-Anzjani se jorganizza ħarġa bil-quddiesa. Wara se mmorru naraw ukoll il-film “The Shipwreck of Saint Paul” għand iċ-ĊAK Birkirkara. Biljetti mingħand il-helpers.

5. Navżaw li mal-ħarġa tal-FLIMKIEN ta’ Frar qed inqassmu envelop sabiex nibdew nilqgħu d-donazzjonijiet għall-Festa ta’ din is-sena. Fih issibu rendikont finanzjarju tal-Festa li għaddiet. Napprezzaw ħafna l-ġenerożita’ tagħkom.

6. Nitolbu għal ruħ Raymond Vassallo li miet matul din il-ġimgħa. Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Il-Ħadd 28 ta’ Jannar 2018

Ir-Raba’ Ħadd matul is-Sena

Sena Liturġika B

 1. Nhar il-Ġimgħa hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar. Ikun hawn l-Adorazzjoni wara l-quddiesa tas-6.30 pm.
 2. Nhar l-erbgħa 7 ta’ Frar iċ-Ċentru tal-anzjani ser jorganizza ħarġa bil-quddiesa. Se mmorru naraw ukoll il-Film “The Shipwreck of Saint Paul” fiċ-ĊAK Birkirkara. Biljetti mingħand il-helpers.
 3. Bdew jintlaqgħu applikazzjonijiet għad-dħul fl-iskejjel tal-Knisja minn skejjel tal-Gvern u indipendenti.  Informazzjoni dettaljata tinkiseb minn fuq il-website tal-Kurja.
 4. Nitolbu għal ruħ Albert Cassar u George Brown li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Il-Ħadd 21 ta’ Jannar 2018

Il-Ħadd 21 ta’ Jannar, 2018
It-Tielet Ħadd matul is-sena

Sena Liturġika B

1. Għada t-Tnejn fis-7 pm fis-sala Dun Manwel se ssir laqgħa għal dawk li jattendu l-Kappella tal-Adorazzjoni.
2. Nhar l-Erbgħa ser issir ħarġa bil-quddiesa organizzata miċ-Ċentru tal-anzjani għall-knisja ta’ Santa Maria tal-Anġli Baħar ic-Ċaghaq. Biljetti mingħand il-helpers.
3. Nhar il-Ġimgha se jsir HEALING SERVICE minn Dr John fil-knisja tagħna fis-7.30 pm. Kulħadd mistieden.
4. Fl-okkażjoni tal-50 sena tal-parroċċa se titqassam xbieha tal-Madonna tal-Kunċizzjoni li tibqa’ għall-ġimgħa f’kull dar, imbagħad fil-ġimgħa ta’ wara tgħaddi f’dar oħra bl-għajnuna tal-helpers tagħna. Għalhekk nitolbukom li taċċettaw din ix-xbieha fid-dar tagħkom u titolbu ir-rużarju bħala familja.

Il-Ħadd 14 ta’ Jannar 2018

It-Tieni Ħadd matul is-Sena

Sena Liturġika B

  1. Nhar it-Tlieta se jkun hawn Adorazzjoni fil-Kappella tal-Adorazzjoni, organizzata mill-Grupp ta’ Talb ta’ San Franġisk fis-7.00 pm.
  2. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-Adorazzjoni wara l-quddiesa tas-6.30 pm.
  3. Navżaw li bejn it-18 u l-25 ta’ Jannar, il-Knisja se tiċċelebra Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda tal-Insara. Għal din l-okkażjoni nhar il-Ħamis li ġej fis-6.30 pm se jsir Servizz Ekumeniku Djoċesan immexxi mill-Arċisqof Charles Scicluna. Kulħadd huwa mistieden.
  4. Nhar il-Ħamis se norganizzaw Coffee Morning b’risq il-Parroċċa. Biljetti mingħand il-helpers.
  5. Nhar it-Tnejn, 22 ta’ Jannar fis-7.00 pm fis-sala Dun Manwel se ssir laqgħa għal dawk li jattendu l-Kappella tal-Adorazzjoni. Imexxi il-laqgħa Dun Ġużepp Mifsud Bonnici.
  6. Nhar l-Erbgħa 24 ta’ Jannar se ssir ħarġa bil-quddiesa organizzata miċ-Ċentru tal-Anzjani għall-Knisja ta’ Santa Marija tal-Anġli, Baħar-iċ-Ċagħaq. Biljetti mingħand il-helpers.
  7. Nhar il-Ġimgħa 26 ta’ Jannar se jsir Healing Service  minn Dr. John fil-Knisja tagħna fis-7.30 pm. Kulħadd huwa mistieden.
  8. Nitolbu għal ruħ Alfons Genovese, Rita Zammit, Rita Formosa, Mary Bartolo u Paula Dimech li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Il-Ħadd, 7 ta’ Jannar 2018

Solennita’ tal-Epifanija tal-Mulej

Sena Liturġika B

 1. Għada t-Tnejn fis-7.00 pm fiċ-Ċentru tal-Irġiel issir il-Laqgħa għal Kulħadd mill-Koperaturi tal-Museum.
 2.  Nhar il-Ħamis, wara l-quddiesa ta’ filgħaxija ikun hawn Adorazzjoni  mmexxija mill-Grupp tal-Ħniena Divina.
 3. Nhar is-Sibt se ssir l-Adorazzjoni għall-qdusija tas-saċerdoti fil-Knisja Parrokkjali ta’ Sant’ Elena Birkirkara.  It-trasport jitlaq minn quddiem il-knisja fit-8.15 pm.
 4. Nhar is-Sibt fil-5.30 pm fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt, l-għarajjes huma mistiedna għall-Quddiesa li fiha se jkollhom l-okkażjoni jiltaqgħu mal-Arċisqof.
 5. L-istrina tal-Parroċċa laħqet it-€3,008 filwaqt li l-Ġabra Speċjali tal-Ħadd li għadda laħqet €1,494. Nirringrazzjaw lil kulħadd.
 6. Il-Museum tal-Bniet jixtieq javża li l-Mużew se jerġa’ jiftaħ it-Tnejn 15 ta’ Jannar.
 7. Nitolbu għal ruħ Victor Galea, Mary Carr u Maryanne Conti li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

Il-Ħadd 31 ta’ Diċembru 2017

Il-Familja Mqaddsa ta’ Ġesu’, Marija u Ġużeppi

Sena Liturġika B

1. Illum il-Ħadd hu l-aħħar jum tas-sena, fis-6.30 p.m. ikollna l-quddiesa ta’ ringrazzjament lil Alla għall-grazzji kollha li sawwab fuqna matul din is-sena. Fl-10.00 pm nagħmlu Adorazzjoni. Fil- 11.00 pm tibda’ l-quddiesa u nibdew is-sena l-ġdida bil-Barka Sagramentali f’nofsillejl. Wara niltaqgħu fis-Sala Dun Manwel biex nawguraw is-sena t-tajba lil xulxin.

2. It-Tnejn, l-Ewwel tas-Sena, hija s-Solennita’ ta’ Marija Omm Alla . Il-quddies ikun bħal tal-Ħdud. Dak inhar se niċċelebraw il-50 sena mit-twaqqif tal-parroċċa. Fis-6.30 pm se ssir il-quddiesa Solenni li tfakkar dan l-avveniment immexxija minn Mons. Dun Ġużepp Mifsud Bonnici, l-Ewwel Kappillan tal-Parroċċa. Kulħadd mistieden sabiex nirringrazzjaw lil Alla tal-grazzji kbar li tana f’dawn il-50 sena. Fil-Quddies kollu ssir il-ġabra strina għall-bżonnijiet tal-Parroċċa.

3. Il-Parroċċa taghna se tieħu sehem fil-festi li se jfakkru l-ħames ċentinarju tad-dehra tal-Madonna lil San Gejtanu. Nhar l-Erbgħa se jsir Pellegrinaġġ bl-istatwa ta’ San Gejtanu li se titlaq mill-Knisja Parrokkjali ta’ San Gejtanu fis-7.00 pm u tasasl fil-knisja tagħna. Tingħad il-kurunella u tingħata l-barka sagramentali. Il-Ġimgħa fis-7 pm isir pellegrinaġġ bl-istatwa ta’ San Gejtanu, li jitlaq mill-Knisja tagħna lura lejn il-knisja ta’ San Gejtanu.

4. Nhar il-Ħamis se jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali fis-7 pm.

5. Nhar il-Ġimgħa hija l-ewwel Ġimgħa tax-xahar.  Minħabba li se jsir il-pellegrinaġġ ta’ San Gejtanu, l-adorazzjoni ssir fis-6.00 pm.

6. Nhar il-Ħamis se norganizzaw coffee morning b’risq il-parroċċa.

7. Nirringrazzjaw lil dawk kollha li taw id-donazzjonijiet fl-envelopes bħala Strina għall-Parroċċa. Ninfurmaw li għar-restawr tar-raġġiera s’issa inġabru €1335. Grazzi wkoll lil dawn id-donaturi.

8. Navżaw li wara l-Għid se norganizzaw il-Kors ta’ Kana. L-għarajjes jistgħu jibbukkjaw fl-Uffiċċju Parrokkjali.

Il-Ħadd 24 ta’ Diċembru 2017

Ir-Raba’ Ħadd tal-Avvent,

Sena B

1. Illejla l-Ħadd, niċċelebraw il-Velja tal-Milied fl-10.30 pm bil-kant mit-tfal u l-Kor Parrokkjali u l-prietka tat-tifel. F’nofsillejl niċċelebraw it-twelid ta’ Ġesu’ permezz ta’ Quddiesa Solenni konċelebrata.

2. Nhar l-Erbgħa l-Kummissjoni Djakonija torganizza laqgħa soċjali għall-anzjani fid-dar ta’ Fra Diegu. Tibda’ b’quddiesa fid-9.30 a.m. L-Anzjani tal-Parroċċa huma mistiedna jattendu.

3. Nhar il-Ħadd hu l-aħħar jum tas-sena, fis-6.30 p.m. ikollna l-quddiesa bil-kant tat-Te Deum bħala ringrazzjament lil Alla għall-grazzji kollha li sawwab fuqna matul din is-sena. Fl-10.00 pm Adorazzjoni komunitarja. Fil- 11.00 pm tibda l-quddiesa u f’nofsillejl Barka Sagramentali. Wara niltaqgħu fis-Sala Dun Manwel biex nawguraw is-sena t-tajba lil xulxin.

4. It-Tnejn, l-Ewwel tas-Sena, hija s-Solennita’ ta’ Marija Omm Alla. Dak inhar huwa Jum importanti għall-parroċċa tagħna għax tagħlaq 50 sena bħala parroċċa, fis-6.30 pm se ssir quddiesa Solenni immexxija minn Mons. Dun Ġużepp Mifsud Bonnici. Fiha nirringrazzjaw lil Alla tal-ġid li sawwab fuqna. Fil-Quddies kollu ssir il-ġabra strina għall-bżonnijiet tal-Parroċċa.

Il-Ħadd 17 ta’ Diċembru 2017

It-Tielet Ħadd ta’ Avvent,

Sena B

1. Matul din il-ġimgħa nkomplu bin-novena tal-Milied. Fis-6.00 pm ikun hawn rużarju, kurunella tal-Bambin Ġesu u ħsieb qasir qabel il-quddiesa.
2. Nhar il-Ħamis ikun hawn Adorazzjoni Ewkaristika wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.
3. Nhar il-Ġimgħa il-quddiesa ta’ filgħaxija  tkun bis-sehem tat-tfal tal-Museum u l-ġenituri tagħhom.
4. Il-Ħadd, lejliet il-Milied,  fl-10.30 pm għanjiet mit-tfal. Fil-11.00 pm tibda il-Velja tal-Milied li tinkludi l-prietka tat-tifel. F’nofs il-lejl niċċelebraw it-twelid ta’ Ġesu permezz ta’ Quddiesa Solenni konċelebrata bis-sehem tal-Kor Parrokkjali.
5. Infakkru li l-parroċċa tixtri kwantità ta’ ponsietti biex inżejnu l-artal għall-ġranet tal-Milied. Min jixtieq jista’ jagħti donazzjoni għal dan l-għan.

6. Nhar l-Erbgħa 27 ta’ Diċembru l-Kummissjoni Djakonija qed torganizza laqgħa soċjali għall-anzjani fid-dar ta’ Fra Diegu. Tibda b’quddiesa fid-9.30 a.m., fiha ikun hemm il-prietka tat-tifel li tkun saret fil-parroċċa fil-lejl tal-Milied. L-Anzjani tal-Parroċċa huma mistiedna jattendu.
7. Wasal “Kliem il-Ħajja” ta’ Jannar – Marzu, għalhekk id-distributuri huma mitluba li jiġbruhom mill-Uffiċċju Parrokkjali.
8. Navżaw ukoll li bħalissa qed jinġabru l-envelopes bl-istrina għall-Parroċċa. Napprezzaw ħafna l-għotjiet tagħkom.
9. Nhar it-Tlieta u l-Erbgħa, se jkollna l-Father Christmas li se jqassam ir-rigali lit-tfal tal-Parroċċa. Min irid iwassal ir-rigali tiegħu b’dan il-mod huwa mitlub li jġibhom fis-Sala Dun Manwel sa nhar it-Tnejn bejn il-5.30 pm-8.00pm.
10. Nitolbu għal ruh Frans Mizzi li miet matul din il-ġimgħa. Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.