Il-Ħadd 1 t’April 2018 – L-Għid il-Kbir

Il-Qawmien mill-Imwiet ta’ Sidna Ġesu’ Kristu  –  Sena B

1. Nhar it-Tnejn jibda t-tberik tal-Familj. It-Tberik filgħodu jibda fid-9.00 am u filgħaxija jibda fl-4.30 pm :

Tnejn filgħodu: Triq il-Ferrovija, Sqaq il-Għajn u Triq id-Duluri.

Tnejn filgħaxija: Triq il-Franġiskani.

Tlieta filgħodu: Triq Indri Cilia u Triq il-Kunċizzjoni.

Tlieta filgħaxija: Triq Villambrosa.

Erbgħa filgħaxija: Triq Manwel Magri u Triq Ġuze Maria Camilleri.

Il-Ħamis filgħodu: Triq Edgar Vella, Triq Vitale u Triq Pawlu Burlo’.

Ġimgħa filgħaxija: Triq Mons Depiro u Triq il-Kappillan Muscat.

2. Nhar it-Tlieta ser issir adorazzjoni fil-Kappella tal-Adorazzjoni, immexxija mill-Grupp ta’ Talb San Franġisk fis-7.00pm.

3. Nhar l-Erbgħa, wara il-quddiesa tat-8.15 am, se ssir laqgħa tas-Social Club tal-anzjani.
4. Nhar il-Ħamis lejliet l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar se jkun hawn l-adorazzjoni wara l-quddiesa tas-6.30 pm. Wara se jiltaqa’ l-KPP fis-sala Dun Manwel.
5. Nhar il-Ħadd, it-tieni Ħadd tal-Għid, hija l-festa tal-Ħniena Divina. Fil-5.30 pm tibda l-Adorazzjoni, fis-6.10 pm ikollna l-Għasar kantat.
6. Nifirħu lil Fr Elmar Pace żgħażugħ mill-parroċċa tagħna li nhar is-Sibt filgħodu flimkien ma’ 8 djakni oħra se jircievi l-ordinazzjoni presbiterali fil-Kon Kattidral ta’ San Ġwann minn Mons. Arċisqof Charles Scicluna.

7. Id-dħul mill-Cake Sale għall-Puttinu Cares li għamilna l-ġimgħa li laħaq it-€3,400 .Nirringrazzjaw lil dawk kollha li offrew il-cakes, taw id-donazzjonijiet u xtraw l-oġġetti li kienu għall-bejgh kif ukoll lill-helpers li taw l-għajnuna. Nirringrazzjaw lil dawk kollha li ġabulna l-figolli li se nagħtu fil-quddiesa tat-Tnejn filgħaxija lill-persuni bi bżonnijiet speċjali.
8. Nitolbu għal ruħ Philip Caruana, Maria Grech, u Frans Curmi li mietu matul dawn il-ġranet. Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

9. Matul din il-ġimgħa se tirċievu leaflet fuq il-proġett tal-Via Lucis li se jinkludi 14-il pannell li se jitpoġġew fl-abside tal-Knisja. Il-proġett kollu se jqum €29,032 li ghalih ġa ingħataw €14,460. B’hekk l-ammont li fadlilna niġbru jammonta għal €14,572. Nappellaw lil kull familja tal-parroċċa sabiex jikkontribwixxu għal dan il-proġett tal-50 sena anniversaru tal-Parroċċa li se jkompli jsebbaħ il-Knisja Tagħna.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *