Il-Ħadd 26 ta’ Ġunju 2022 – It-Tlettax-il Ħadd matul is-Sena Ċ

Avvizi

 1. Illum: Jum in-nanniet u r-romol. Fis-6.00 p.m. rużarju meditat u quddiesa fis-6.30 pm. Iqaddes Mons. Dun Hector Scerri bis-sehem tan-nanniet u romol.
 2. Nhar it-Tnejn fl-4.30 pm se jsir it-tberik fi Triq il-Lunzjata filwaqt li t-Tlieta nispiċċaw it-tberik għal din is-sena fi Triq It-Tramm.
 1. Nhar it-Tnejn  hu Jum it-tfal u l-abbatini. Fis-6.00 pm it-tfal jiltaqgħu ħdejn il-Mużew tas-subien minn fejn jagħmlu purċissjoni żgħira  sal-Knisja. Fis-6.30 pm jkollna l-quddiesa mmexxija minn Patri Christopher Farrugia . Wara t-tfal jingħataw tifkira.
 1. Nhar it-Tlieta fis-6.00 pm ikollna r-Rużarju meditat u fis-6.30 pm quddiesa mmexxija mill-Wisq Reverendu Patri Gwardjan Joseph Magro u animata mill-Grupp Gifra.
 1. Nhar l-Erbgħa niċċelebraw is-Solennita’ tal-Martirju ta’ San Pietru u San Pawl u Jum il-Komunità u l-Ewwel Jum ta’ Tridu. Fis-6.00 pm ikollna r-Rużarju meditat u fis-6.30 pm quddiesa mmexxija mill-Wisq Reverendu. Dun Peter Paul Sultana bis-sehem tal-lajċi mpenjati u għaqdiet tal-parroċċa. Mistiedna ukoll ex-membri tal-Youth Centre u ex-abbatini.  Il-ġabra fil-quddiesa se tmur għad-Dar tal-Kleru. Wara laqgħa soċjali flimkien quddiem il-knisja.  
 1. Nhar il-Ħamis, IT-TIENI JUM TAT-TRIDU Jum il-Vokazzjonijiet.  Fis-6.00 p.m. Rużarju meditat. Fis-6.30 p.m. quddiesa immexxija minn Mons. Dun Charles Bugeja. Wara jkun hemm adorazzjoni għall-vokazzjonijiet .
 1. Nhar il-Ġimgħa huwa Jum il-Familja fis-6.00 p.m. Rużarju meditat. 6.30 p.m. Quddiesa minn Mons. Dun Joe Bajada. Mistiedna speċjali dawk li kellhom anniversarju speċjali u dawk li kellhom tarbija matul is-sena li għaddiet.
 1. Nhar il-Ġimgha fit-8.30 pm ser isir kunċert fit-Triq il-Kappillan Mifsud mill-Banda Immakulata Kunċizzjoni.  Wara ssir il-preżentazzjoni tal-Fjuri f’riġlejn l-istatwa tal-Kunċizzjoni mir-rappreżentanti tat-toroq tal-Parroċċa.  Kulħadd huwa mistieden.
 1. Is-Sibt, Lejliet il-Festa. Fit-8.15 am quddiesa bil-kant tat-Te Deum. Fis-6.00 p.m. Translazzjoni bir-relikwija li se toħroġ mill-Katekumenju u tgħaddi minn Triq il-Fatati, Pjazza Kappillan Muscat u Triq Kappillan Mifsud sal-knisja parrokkjali. Fis-6.30 p.m quddiesa bit-talba tal-Għasar. Imexxi l-Kappillan Dun Mario Mifsud.
 1. Il-Ħadd, Jum il-Festa.Ikollna quddiesa fis-6.30 am. Fit-8.30 a.m. issir  il-quddiesa prinċipali tal-Festa mmexxija minn W.R. Mons Dun Ġuzepp Mifsud Bonnici  f’għeluq is-60 sena mis- saċerdozju tiegħu. Infakkru li l-quddiesa tad-9.30 am ma ssirx. L-aħħar quddiesa filgħodu tkun fil-11.00 am.
 1. Filgħaxija, l-quddiesa bil-għasar tibda fis-6.00 p.m.imexxija minn Dun Paul Buttigieg u animata mill-Kor Parrokkjali ta’ San Ġwann.  Fis-7.00 p.m. toħroġ l-Purċissjoni, immexxija mill- W.R. Patri Joseph Zahra O.P Kappillan tal-parrocca ta’ Fatima u li tgħaddi minn dawn it-toroq: Manwel Magri, Kunċizzjoni, Pawlu Burlo’, Duluri, Indri Cilia, Kunċizzjoni, Triq Fatati, Pjazza Kappillan Muscat, Ġuze’ Maria Camilleri, Villambrosa, Triq il-Franġiskani,  Kappillan Mifsud. Nitolbukom biex f’dawn it-toroq ma tħallux karrozzi ipparkjati. Fl-ewwel parti tal-purċissjoni  ser ngħidu flimkien it-talba tar-Rużarju. Inħeġġu lil kull min jista sabiex jingħaqad magħna ħalli nitolbu flimkien bħala komunita. Fl-10.15 pm, fi tmiem il-purċissjoni, ssir tislima lill-Madonna quddiem il-Knisja u wara tingħata l-barka Sagramentali. Inħeġġu lil kulħadd sabiex jiġi jilqa’ l-Madonna quddiem il-knisja.
 1. Matul il-ġranet tan-novena qed isir talb għall-familji li joqgħodu f’toroq partikulari u qed tinxtegħel xemgħa għal kull triq. Fejn il-bieb tal-knisja hemm ukoll qoffa sabiex niġbru ikel biex jingħataw lill-familji fil-bżonn tal-parroċċa.
 2. Nhar it-Tnejn, 4 ta’ Lulju, fis-6.30 pm ikollna quddiesa ta’ radd il-ħajr bis-sehem ta’ dawk kollha li taw sehemhom fl-organizzazzjoni tal-festa.

Tags: No tags

Comments are closed.