Qari tas-16 ta’ Lulju – L-Imqaddsa Verġni Marija tal-Għolja tal-Karmelu

QARI I
Elija jitlob għax-xita.
Slat 18: 42b-45a

Qari mill-Ewwel Ktieb tas-Slaten

Elija tela’ fuq il-quċċata tal-Karmel, inxteħet fl-art, u qiegħed wiċċu bejn irkopptejh. U qal lill-qaddej tiegħu: “Itla’ u ħares lejn in-naħa tal-baħar”. Dak tela’, ħares, u qal: “Ma hemm xejn”. Qallu: “Erġa’ mur seba’ darbiet”. Mas-seba’ darba qabad jgħajjat: “Ara, hemm sħaba daqs keffa ta’ id ta’ raġel, tielgħa mill-baħar”. Qallu Elija: “Mur għidlu lil Aħab: ‘Arma ż-żwiemel u inżel, qabel ma tilħqek ix-xita”. Malli dan, is-sema swied, qam ir-riħ, u bdiet nieżla xita kbira.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

SALM RESPONSORJALI
Salm 14: 1-4

R/.: Nimxu warajk kull fejn teħodna, Verġni Marija!

Mulej, min jgħammar fid-dar tiegħek?
Min joqgħod fuq il-għolja mqaddsa tiegħek? R/.

Min jgħix bla ħtija u jagħmel it-tajjeb,
min jgħid is-sewwa f’qalbu;
min ma jqassax bi lsienu,
ma jagħmilx deni lil ġaru,
u ma jgħajjarx lil għajru. R/.

Min ma jqisx lill-bniedem il-ħażin,
imma jweġġaħ lil dawk li jibżgħu mill-Mulej. R/.

QARI II
Għajjat bil-ferħ u nfexx fil-hena, bint Sijon.
Żakk 2, 14-17

Qari mill-Ktieb ta’ Żakkarija

Għajjat bil-ferħ u infexx fl-hena,
bint Sijon,
għaliex arani ġej
biex ngħammar f’nofsok,
oraklu tal-Mulej,
u kotra kbira ta’ ġnus
jingħaqdu dakinhar mal-Mulej;
u huma jkunu l-poplu tiegħi.
U jiena ngħammar f’nofsok;
imbagħad inti tagħraf
li l-Mulej tal-eżerċti bagħatni għandek.
U l-Mulej jieħu ’l Ġuda
bħala sehmu mill-wirt fl-Art Imqaddsa,
u jerġa’ jaħtar lil Ġerusalemm!
Żommu s-skiet quddiem il-Mulej,
intom il-ħajjin ilkoll,
għax stenbaħ mill-għamara mqaddsa tiegħu!

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Lq 11:28

Hallelujah. R/. Hallelujah
Hienja dawk li jisimgħu l-kelma ta’ Alla u jħarsuha.
R/. Hallelujah

EVANĠELJU
Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib, ommu.
Ġw19:25-27

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann

F’dak iż-żmien: Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta’ Ġesù ommu, oħt ommu, Marija ta’ Kleofa, u Marija ta’ Magdala. Mela kif Ġesù lemaħ lil ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf ħdejha, qal lil ommu: “Mara, hemm hu ibnek.”

Imbagħad qal lid-dixxiplu: “Hemm hi ommok”. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħadha għandu.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

Jew:

Medd idu lejn id-dixxipli u qal: “Dawn, ara, huma ommi u ħuti”.
Mt 12:46-50

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

F’dak iż-żmien: Kif kien għadu qiegħed ikellem lin-nies, ġew ommu u ħutu, waqfu barra u fittxew li jkellmuh. Xi ħadd qallu: “Ara, ommok u ħutek qegħdin barra jfittxu li jkellmuk.” Iżda hu wieġeb lil dak li kellmu, u qallu: “Min hi ommi? U min huma ħuti?” Imbagħad medd idu lejn id-dixxipli tiegħu u qal: “Dawn, araw, huma ommi u ħuti. Għax kull min jagħmel ir-rieda ta’ Missieri li hu fis-smewwiet, dak huwa ħija, u oħti, u ommi.”

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek KristuQari tal-Erbgħa tal-Ħmistax-il Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

QARI I
Forsi qatt ftaħret il-mannara kontra min iqaċċat biha?
Is 10, 5-7.13-16

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija

Dan jgħid il-Mulej:
Gwaj għall-Assirja, il-ħatar ta’ għadbi
u l-għasluġ fil-qilla tiegħi!
Għall-poplu midgħi jien nibagħtu,
u kontra l-ġens tad-dagħdigħa tiegħi jien nordnalu,
li jħarbtu bla ħniena, jaħtaflu l-priża,
u jgħaffeġ fuqu bħat-tajn tal-art.
Imma hu ma jifhimhiex hekk,
u f’qalbu ma jidhirlux hekk:
għax f’qalbu għandu li jħarbat,
u jeqred ġnus fuq ġnus.
Għax hu qal:
“Bis-saħħa ta’ idejja għamilt dan;
u bl-għaqal tiegħi, għax moħħi jilħaqli,
neħħejt il-fruntieri tal-popli,
u ħtaftilhom ġidhom,
u bħall-ġorf niżżilt lis-slaten.
U idi, bħallikieku sabet bejta,
ħatfet ġid il-popli.
Bħalma jiġbru l-bajd mitluq,
jien ġbart l-art kollha,
bla ma ħadd ħarrek ġwenħajh,
jew fetaħ munqaru u pespes”.
Forsi qatt ftaħret il-mannara kontra min iqaċċat biha?
Forsi l-munxar qatt qam għal min jaħdem bih?
Bħallikieku l-ħatar jista’ jħarrek lil min jerfgħu,
jew l-għasluġ lil dak li mhux xi biċċa għuda!
Għalhekk għad jibgħat is-Sid, il-Mulej tal-eżerċti,
l-għelubija f’simnitu,
u f’ġewwenih iqabbadlu l-ħruq, il-ħruq tan-nar.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

SALM RESPONSORJALI
Salm 93 (94), 5-6.7-8.9-10.14-15

R/. (14a): Il-Mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu

Huma jkasbru, Mulej, lill-poplu tiegħek,
u jgħakksu lill-poplu ta’ wirtek.
Joqtlu l-armla u l-barrani,
u l-mewt jagħtu lill-iltiema. R/.

U jgħidu: “Ma jarax il-Mulej;
ma jintebaħx Alla ta’ Ġakobb”.
Ifhmuha, intom nies boloh fost il-poplu!
Nies bla moħħ, meta se tintebħu? R/.

Forsi min għamel il-widnejn ma jismax?
Jew min sawwar l-għajnejn ma jarax?
Taħsbu li min iwiddeb lill-ġnus ma jrażżanx?
Jew m’għandux għerf min jgħallem lill-bniedem? R/.

Għax il-Mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu,
ma jħallix il-poplu, il-wirt tiegħu.
Għax il-ħaqq jerġa’ jsir bil-ġustizzja,
u fuqu jimxu dawk kollha ta’ qalb safja. R/.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Mt 11, 25

Hallelujah. R/. Hallelujah
Infaħħrek, Missier, Sid is-sema u l-art,
għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-Saltna wrejthom liċ-ċkejknin.
R/. Hallelujah

EVANĠELJU
Dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-għerf u d-dehen u wrejthom liċ-ċkejknin.
Mt 11, 25-27

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

F’dak iż-żmien, Ġesù qabad u qal: “Infaħħrek, Missier, Sid is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-għerf u d-dehen u wrejthom liċ-ċkejknin. Iva, Missier, għax lilek hekk għoġbok. Kollox kien mogħti lili minn Missieri, u ħadd ma jagħraf lill-Iben jekk mhux il-Missier, kif ħadd ma jagħraf lill-Missier jekk mhux l-Iben u dak li lilu l-Iben irid jgħarrafhulu”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek KristuQari tal-Ħamis tal-Ħmistax-il Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

QARI I
Jistenbħu u jgħannu dawk li jgħammru fit-trab.
Is 26, 7-9.12.16-19

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija

Wietja hi triq il-ġust, mogħdija dritta tħejji għall-ġust.
Iva, fi triq il-ġudizzji tiegħek nittamaw, Mulej;
għal ismek u tifkirtek tixxennaq ruħna.
Billejl tixtieqek ruħi; mas-sebħ tfittxek ġo fija qalbi.
Għaliex meta jiddu l-ġudizzji tiegħek fuq l-art,
in-nies tad-dinja jitgħallmu l-ġustizzja.
Mulej, int tagħtina s-sliem,
għemilna kollu għamiltu int għalina.
Mulej fid-dwejjaq fittixniek,
sejjaħnielek int u tikkastigana.
Bħal mara tqila fil-ħlas titkagħweġ u tgħajjat bl-uġigħ,
hekk konna aħna quddiemek Mulej.
Tqâlna u tkagħwiġna u wlidna r-riħ;
is-salvazzjoni fuq l-art ma ksibnihiex,
u ma tweldux nies biex jgħammru fl-art.
Għax jgħixu mill-ġdid il-mejtin tiegħek,
il-katavri jqumu lkoll!
Jistenbħu u jgħannu
dawk li jgħammru fit-trab.
In-nida tiegħek hi nida ta’ dawl,
u l-art trodd il-mejtin.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

SALM RESPONSORJALI
Salm 101 (102), 13-14ab u 15. 16-18. 19-21

R/. (20b): Il-Mulej jittawwal mis-sema lejn l-art

Int, Mulej, għal dejjem tibqa’;
minn nisel għal nisel it-tifkira tiegħek.
Inti tqum u tħenn għal Sijon,
għax hu ż-żmien u l-waqt li tħenn.
Għax għażiż għall-qaddejja tiegħek il-ġebel tagħha;
tiġihom ħasra mit-trab tagħha. R/.

Ħa jkollhom il-ġnus il-biża’ ta’ ismek, Mulej,
u s-slaten kollha tal-art il-biża’ tas-sebħ tiegħek,
meta l-Mulej jerġa’ jibni lil Sijon,
u jidher fis-sebħ tiegħu.
U jisma’ t-talb tal-mitluqin,
ma jistmellx it-talb tagħhom. R/.

Jinkiteb dan għan-nisel li għad jiġi,
u poplu ġdid għad ifaħħar lill-Mulej.
Il-Mulej iħares ’l isfel mill-għoli tas-santwarju tiegħu,
u jittawwal mis-sema lejn l-art,
biex jisma’ l-krib tal-ilsiera,
biex jeħles ’il dawk li huma għall-mewt. R/.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Mt 11, 28

Hallelujah. R/. Hallelujah
Ejjew għandi, intom ilkoll li tinsabu mħabbtin u mtaqqlin,
u jiena nserraħkom, jgħid il-Mulej.
R/. Hallelujah

EVANĠELJU
Jiena ta’ qalb ħelwa u umli.
Mt 11, 28-30

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

F’dak iż-żmien, Ġesù qal: “Ejjew għandi, intom ilkoll li tinsabu mħabbtin u mtaqqlin, u jiena nserraħkom. Ħudu fuqkom il-madmad tiegħi u tgħallmu minni, għaliex jiena ta’ qalb ħelwa u umli, u intom issibu l-mistrieħ għal ruħkom. Għax il-madmad tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

Shopping Basket