Il-Ħadd 16 ta’ Ġunju 2019 – It-Trinita’ Qaddisa

Avvizi

 1. Illum, fil-quddiesa tad-9.30 m, se tiġi ċċelebrata l-Ewwel Tqarbina lit-tfal tal-Parroċċa tagħna. Infakkrukom li l-Quddiesa tal-ħdax se toħroġ fil-11.15 a.m
 2. Minn nhar it-Tnejn nagħtu bidu għall-Ġimgħa Ewkaristika bi tħejjija għall-Festa ta’ Corpus Christi li se niċċelebraw il-Ħadd li ġej .  Nhar it-Tnejn wara l-quddiesa tas-6.30 p.m ikollna laqgħa ta’ formazzjoni dwar l-Ewkaristija. Imexxi Mons. Dun Hector Scerri.
 3. Nhar It-Tlieta  se jkun hawn katina ta’ adorazzjoni fil-kappella. Min jixtieq jista’ jniżżel ismu fuq il-kartonċina li hemm fejn il-Qalb ta’ Ġesu’. 
 4. Nhar l-Erbgħa  wara l-Quddiesa tas-6.30 pm se jkun hawn it-talba ta’ l-Għasar u adorazzjoni mill-Aħwa tal-Mixja Neo Katekumenali.
 5. Nhar Il-Ħamis se ssir adorazzjoni fil-beraħ fi Pjazza Oreste Chircop fi Triq Alexander bejn il-5.30 pm – 8.00 pm bis-sehem tat-tfal tal-Museum, abbatini u lajci. Tkun ħaġa sabiħa li nattendu għal ftit ħin .
 6. Il-Ġimgħa: fis-7 pm adorazzjoni mmexxija mill-Ministri tat-tqarbin.
 7.  Is-Sibt : Fis-6.10 pm għasar u fis-6.30 pm il-Quddiesa.  Bejn id-9.00 pm u l-10 pm ikun hemm Adorazzjoni komunitarja animata mill-Kummissjoni Liturġija. Fejn il- Qalb ta’ Ġesu’ ukoll hemm karti apposta biex min irid jagħmel talba lil Ġesu Ewkaristija jiktibha u jġibha miegħu f’din  l-adorazzjoni. Min ma jistax jattendi jitfagħha fil-kaxxa apposta li hemm fejn il-Madonna. Dawn ukoll se jitpoġġew quddiem Ġesu Sagramentat waqt din l-adorazzjoni. 
 8. Il-Ħadd: Fis-6.30 pm  Quddiesa. Wara l-Quddiesa toħroġ il-purċissjoni li tgħaddi minn dawn it-toroq: Manwel Magri, Kunċizzjoni, Vitale, Dun Edgar , Duluri, Maitland, Ferrovija, Indri Cilia, Fatati, Pjazza Kapp. Muscat, Kapp Mifsud.  Wara tingħata l-barka sagramentali fil-knisja parrokkjali.  Inħeġġu lil kulħadd biex tieħdu sehem f’din il-purċissjoni li hija wirja pubblika tal-qima tagħna lejn Ġesù Ewkaristija.
 9. Nhar it-Tlieta se norganizzaw attivita’ soċjali f’ Birżebbuġa. Tluq fis-1.30 pm.
 10. Bħala Fundraising għall-Festa Parrokkjali se norganizzaw Ftira/tombla  Night nhar il-Ġimgħa fis-7.30 pm. Biljetti mingħand il-helpers.
 11. Fil-Festa l-knisja tagħna inżejjnuha bil-fjuri friski. Nistiednu lil dawk li jixtiequ jgħinu billi jagħtu d-donazzjonijiet fis-sagristija jew fl-uffiċċju parrokkjali. Għal kull donazzjoni se jitwaħħal biljett ma board fejn il-bieb tal-Knisja.
 12. Nitolbu għal ruħ Emma Micallef, Ġużeppi Cassar, Anthony Attard Portughese u   Maurice  Steer, li mietu matul dawn il-ġranet.  Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.
 13. Fl-okkażjoni ta’ Jum il-Missier, nixtiequ nawguraw l-isbaħ xewqat lill-missirijiet kollha. Wara l-quddiesa nistiednu lill-missirijiet u l-irġiel miżżewġa  sabiex jersqu lejn  l-artal ħa tingħatalhom tifkira.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *